Sayı : 71
Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi
An Analysis of Relationship between Financial Development and Economic Growthwith Asymmetric Causality Test
Filiz Yıldız CONTUK,Bener GÜNGÖR

25 129

Finansal piyasaların gelişmişlik düzeyi ve ekonomik büyüme ilişkisi, 1960’lı yıllardan beri araştırmacılar tarafından hem teorik hem de ampirik olarak araştırılan konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada 1998- 2014 yılları arası 3 aylık veriler kullanılarak finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Nedensellik ilişkisini test etmek için Granger ve Asimetrik nedensellik analizleri kullanılmıştır. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre hem talep takipli hipotezi hem de arz öncüllü hipotezi destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Ancak asimetrik nedensellik analizinin sonuçları daha çok ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu yönünde kanıtlar sunmaktadır. Yani talep takipli hipotezi destekleyen sonuçlar elde edilmiştir.
The correlation between the development level of financial markets and economic growth has been one of the primary subjects of studies by researchers both theoretically and empirically since the early 1960s. This study analyzes the causality relationship between financial development and economic growth using quarterly data between the years 1998 and 2014.To test the causality relationship between financial development and economic growth, the Granger and asymmetrical causality test were used. According to the Granger causality test were achieved results that support both the hypothesis with a supply premise and the hypothesis with demand monitoring. However, the results of the asymmetrical causality test provided evidence that the direction of the causality relationship was from economic growth to financial development. This means that the results supported the hypothesis based on the monitoring of demand.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Filiz Yıldız CONTUK,Bener GÜNGÖR