Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz- yeterlik inançları cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Niğde il merkezinde bulunan toplam 11 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, random olarak seçilen, toplam 248 ilköğretim öğretmeni katılmış olup; araştırmada “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak, yüzde, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, varyans (ANOVA) analizi, Kruskal Wallis-H, Tukey-HSD ve Mann Whitney-U testleri gibi istatistik test teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için “eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS 17.0 ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim öğretmenlerinin “oldukça yeterli” düzeyde eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancına sahip oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının cinsiyete, mesleki kıdeme ve eğitim durumuna göre farklılaştığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to analyse the educational internet use self-efficacy beliefs of elementary school teachers with respect to gender, occupational experience and educational level. The study was carried out in the city centre of Nigde from 11 elementary schools in 2010-2011 academic year. Totally 248 elementary school teachers randomly selected participated in the study. The “general survey method” was adopted in the research. In accordance with the purpose of the study, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, ANOVA (variance), Kruskal Wallis-H, Tukey-HSD and Mann Whitney-U tests were employed in the study in order to examine the data obtained in terms of some variables (gender, occupational experience and educational level). “The educational internet use self-efficacy beliefs scale” was used in order to collect data for the study. For the statistical analyses SPSS 17.0 was used. According to findings of the study, it was seen that elementary school teachers participated in the study have positive educational internet use self-efficacy beliefs. It was also found out that teachers’ educational internet use self-efficacy beliefs statistically differ in relation to gender, occupational seniority and educational level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :