Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Çağımızda bilgi teknolojilerininin yoğun olarak kullanılmasının yarattığı değişiklikler, bireylerin ve toplumların, hayatın tüm alanlarında teknoloji ile bütünleşmelerini gerekli kılmıştır. Bu araştırma, eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı konusunda öğretim elemanları ile üniversite öğrencilerinin düşüncelerini öğrenmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Kıbrıs'taki üniversitelerde görevli olan ve Eğitim Fakültesinde derse giren öğretim elemanları ile bu üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örneklemini, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenen 41 öğretim elemanı ve eğitim fakültesinden seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 168 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile Çil (2008) tarafından geliştirilen "Teknolojinin Eğitim-Öğretim Faaliyetlerindeki Rolü" ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, frekanslar ve yüzde değerler hesaplanmış, ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinde t testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı konusunda öğretim elemanları ile üniversite öğrencilerinin düşüncelerinin farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The density of using information technologies in our time, cause some differences such as, to force individuals and comminities to use technology in their entire life. The aim of this research is to investigate the ideas, of lecturers and university students of using technology in education activities. Survey population is the lecturers and faculty of educatin students in Cyprus. The sample consists of 41 lecturers and 168 students at Cyprus International University selected according to purposeful sampling and random sampling. Data collection instruments are personel information form and "roles of technology on teaching and learning practices" scale developed by Çil (2008). In the analysis of data, frequency and percentage values (%) had been calculated and to test the difference t test and ANOVA are used. As a result of research, its observed that lecturers and students have different ideas about of using technology in teaching and learning activities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :