Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik değerleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi 1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
626
DOI :
Özet Türkçe :

Sınıf ortamında demokratik değerleri benimsetmeleri beklenen öğretmenlerin, öncelikle kendilerinin bu değerleri benimsemeleri ve uygulamalarına yansıtmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinden başlayarak demokratik değerlere sahip olma durumlarının incelenmesinin var olan durumu anlamak açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Yapılan taramalarda Türkiye’deki öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin karşılaştırıldığı araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu eksiklikten hareketle bu araştırmanın temel amacı öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik değerlerine yönelik kendi algılarının çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumunu incelenmiştir. Betimsel tarama modelinde desenlenen bu araştırmada nicel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda Gazi, Karadeniz Teknik ve Kafkas Üniversitelerinden 240 öğretmen adayı ve Ankara, Kars ve Trabzon’dan 143 öğretmen bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Selvi (2006)’nin geliştirdiği ”Demokratik Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, parametrik (ANOVA ve ilişkisiz ölçümler için t-testi) ve parametrik olmayan (Mann Whitney U Testi) fark testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının eğitim hakkı ve dayanışma boyutlarında demokratik değerlere ilişkin algılarının öğretmenlerden daha yüksek olduğunu, Özgürlük boyutunda ise öğretmenlerin demokratik değerlere ilişkin algılarının aday öğretmenlerden daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :