Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adayı bakış açısından öğretmenlerin öğretmenlik uygulaması dersindeki sorumluluklarını yerine getirme ve materyal kullanma düzeyleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, öğretmenlerin öğretmenlik uygulama dersindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme ve derslerinde öğretim materyali kullanabilme düzeylerinin öğrenci görüşleri açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini; Ankara, Atatürk, Çanakkale Onsekiz Mart, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören toplam 486 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme” ölçeği uygulanarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulamaya giden öğrencilerin, öğretmenlik uygulama ölçeği ve alt boyutlarında; cinsiyet, öğrenim kademesi, bölüm ve uygulama öğretmenlerinin derslerinde materyal kullanma düzeyleri değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-testi ve varyans analizi (ANOVA) istatistiksel teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Varyans analizi sonucunda elde edilen F değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda bu farkın hangi gruptan (düzeyden) kaynaklandığını bulmak amacıyla varyans analizi sonrası LSD testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir; cinsiyet değişkenine göre, öğretmenlerin öğretmenlik uygulaması dersindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme düzeylerinin, okul ve sınıf yönetimi düzeyinde, erkek öğretmen adayları lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğretim kademesi ve bölüm değişkenleri açısından, bütün gruplar arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :