Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anne yılmazlık ölçeğinin psikometrik özellikleri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
794
DOI :
Özet Türkçe :

Yılmazlık, dayanıklılık ve mücadelecilik gibi pek çok kavramı içeren karmaşık bir yapıdır. Bu nedenle, yılmazlık çalışmalarında doğru ölçme aracını seçmek ve kullanmak çok önemlidir. Son yıllarda, Türkiye'de yılmazlık çalışmaları giderek artmıştır. Bu çalışmalar daha çok çocuklar ve gençler ile yürütülmüştür. Bu çalışmalarda yılmazlık daha çok ülkemize uyarlanmış ölçme araçları kullanılmıştır. Üniversite öğrencileri için geliştirilmiş Gürgan'ın (2006a, 2006b) Yılmazlık Ölçeği dışında ülkemiz koşullarına uygun yılmazlık ölçeği bulunmamaktadır. Bu araştırmada, annelerin yılmazlık algısını değerlendirmeyi amaçlayan Anne Yılmazlık Ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gürgan'ın Yılmazlık Ölçeğinden alınan 50 maddeye ilaveten annelerin yılmazlığını ölçtüğü düşünülen 49 yeni madde hazırlanmıştır. Böylece, bu taslak form kaynaştırma sınıflarında bulunan 6-14 yaşındaki 307 çocuğun annelerine uygulanmıştır. Annelerden elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizi yoluyla çözümlenmiş ve sekiz faktörden oluşan 34 maddelik bir ölçek elde edilmiştir: İyimserlik-4 madde, Mücadelecilik-10 madde, Öz-Yetkinlik-4 madde, Sosyal Destek-4 madde, Başarıya-Amaca Güdülenme-3 madde, Yeniliklere Açıklık-3 madde, Riskleri Öngörme-3 madde, Sosyal Yeterlik-3 madde. DFA sonucunda, elde edilen uyum indeks değerleri Kaykare/Sd= 1024.18/464=2.21; RMSEA: 0.060; RMR: 0.058; Standardize RMR: 0.053; NNFI: 0.96; CFI: 0.97; GFI: 0.84; AGFI: 0.81'dir. Ayrıca, madde analizi ve alt ölçekler arası korelasyonlar da hesaplanmıştır. Ölçeğin birleşme geçerliği Anababa Öz-Yetkinlik Ölçeği ve Öğrenilmiş Güçlülük ölçeği, ayrılma geçerliği ise Beck Depresyon Envanteri ile test edilmiştir. AYÖ'nin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.58-0.94 arasındadır.

Özet İngilizce :

Resiliency is a complex construct including many concepts like hardiness and challenge. Therefore, it is very important to select and use the right scale in resilience studies. Resiliency studies of Turkey have been increasing for last several years. Subjects of Turkey's resilience studies are mostly children and youth. Adaptation scales were mainly used in these studies to assess resilience. There is not any resiliency scale appropriate to our country's conditions except Gürgan's (2006a, 2006b) Resilience Scale which was developed for university students. The aim of this study is to develop Mother Resilience Scale to assess mothers' perception of resilience. In addition to 50 items from the Gürgan's Resilience Scale, 49 new items considered to assess mothers' resilience perceptions were written. Therefore, a draft form was administrated to the mothers of 307 children aged 6-14 in mainstreaming classes. Confirmatory factor analysis was used to data collected form mothers, and analysis revealed an eight-factor-scale with 34 items: Optimism-4 items, Challenging-10 items, Self-Efficacy-4 items, Social Support-4 items, Motivation to an Aim/Achievement-3 items, Seeking Novelty-3 items, Predicting Risks-3 items, and Social Competence-3 items. Goodness of fit indexes are chi-square/df=1024.18/464=2.21; RMSEA: 0.060; RMR: 0.058; Standardize RMR: 0.053; NNFI: 0.96; CFI: 0.97; GFI: 0.84; AGFI: 0.81. Item analysis and correlations between subscales were also calculated. Parental Self-efficacy Scale and Rosenbaum's Learned Resourcefulness Scale were used to test convergent validity, and Beck Depression Inventory was conducted to test divergent validity of the scale. Cronbach Alpha coefficients are between 0.58-0.94.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :