Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Meyvelerinin Kalite Özelliklerinin Araştırılması

u çalışmada, kademeli olarak hasat edilen Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) meyvelerinde bazı kalite parametrelerinin hasat dönemi boyunca B

Research on the quality properties of persimmon (Diospyros Kaki L.) fruits at different harvest stages

ome quality parameters of gradually harvested Hachia non-astringent persimmon (Diospyros kaki L.) fruits were investigated in Manisa-Alasehir S

Kaynakça

Anonymous, 2008. Konica Minolta manuel

Bayazit, S., Ö. Tuzcu, A. B. Küden, B. İmrak, 2012. Bazı Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) Tür ve Çeşitlerinin Soğuklama Gereksinimlerinin Saptanması. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2012,27(3):127-132.

Gasanov, Z. M., and A. M. Abdullaeva, 1973. Dynamics of Sugar Accumulation and Changes in the Content of Tannins During Ripening, Storage, and Drying of Fruits of Subtropical Persimmon. Azarb.-kandtasarruf-inst.-elmi-geadleri.-Agron.-ser. (4):52-53.

Hobson G. E., and J. N. Davies, 1971. The Tomato. Biochemistry of Fruits and Their Products, Vol. II. (Ed: A.C. Hulme). Academic Press, Newyork. p:437-475.

Ito, S., 1971. The Persimmon. Biochemistry of Fruit and Their Products. Vol. II. (Ed: A.C. Hulme). Academic Pres. Newyork. p: 281-301.

Ito, S. 1980. Persimmon. In: Nagy, S. and P.E. Shaw (ed.). Tropical and subtropical fruits, compositions, properties and uses. Pp. 442-468. AVI Publ. Co., Westport, CT.

Jiménez-Cuesta M., Cuquerella J., Martínez-jávega J.M., 1981. Determination of a color index for citrus fruit degreening. Proc Int Soc Citriculture 2, 750-753.

Kaplankıran.M.,Yıldız.E.,Toplu.C.,2004.Hatay ili Trabzon hurması Seleksiyonunda ilk bulgular. 1.Trabzon hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu-Ünye Sayfa:103-110.

Karaçalı, İ., 2009. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlaması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 494, Bornova, İzmir.

Karadeniz, T., R., Cangi, 2004. Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) moralı çeşidinde fenolojik ve pomolojik özelliklerin belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004,19(1):8-11.

Testoni, A., 2002. Postharvest and Processing of Persimmon Fruit.

Kayri, M., 2009. Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 51- 64.

Koyuncu, M. A., E. Savran, T. Dilmaçünal, K. Kepenek, R. Cangi, Ö. Çağatay, 2005. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 15-23.

Kuzucu, F. C., K. Kaynaş, 2004. Farklı zamanlarda hasat edilen trabzon hurması (Diospyros kaki l.) meyvelerinin fizyolojik ve kimyasal yapılarında meydana gelen değişimler. Bahçe 33(1- 2):17-25.

Mısırlı, A., Y. Günen, F. Şen, P. Kınay, 2008. Ödemiş/İzmir’de Yetiştirilen Bazı Trabzon Hurması Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2006 ZRF 006

Mowat, A. .D., George, A.l.a.n. .P. and Collins, R.a.y. .J. 1997. Macro-Clımatıc Effects On Fruıt Development And Maturıty Of Non-Astrıngent Persımmon (Dıospyros Kakı L. Cv Fuyu). Acta Hort. (ISHS) 436:195-202

Nauer E. M., J. H. Goodale, L. L. Summers, W. Reuther, 1974. Climate effects on mandarins and valencia oranges. California Agriculture 28(4):8-10.

Onur, S., 1990. Trabzonhurması. Derim, 7: 4-47.

Onur, C., S. Onur, 1995. Karadeniz Bölgesinde Trabzonhurması Seleksiyonu. İkinci Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt 1 s.587- 591.

Öz, A., T., 2002. İki farklı sıcaklıgın trabzonhurması’nda l-askorbik asit (c vitamini) içeriği, muhafaza ömrü ve meyve kalitesi kriterleri üzerine etkileri. BAHÇE 31 (1-2): 51 - 57 2002.

Özcan, M., 2005. Trabzon Hurması Yetiştiriciliği.Hasad Yayınları. ISBN 9758377-42-6.

Parseker Yönel, S., V. Uylaser, S. Yonak, 2008. Trabzon Hurmasının Bileşimi ve Besleyici Değeri. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs, Erzurum.

Pekmezci, M., M. Erkan, H. Gübbük, 1995. Trabzon hurmalarının Sogukta Muhafazası Üzerine Arastırmalar. II. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu, Adana s: 595-599.

Ramin, A. A, and F. Tabatabaei, 2003. Effect of various maturity stages at harvest on storability of persimmon fruits (Diospyros kaki L.). J. Agric. Sci. Technol. Vol. 5: 113-123.

Sütyemez, M., F. Ergenoğlu, 2000. Kahramanmaraş Bölgesinde Trabzon Hurması Seleksiyonu. Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1

Syvertsen, J.P., Lloyd, J.J. 1994. Citrus. Handbook of Environmental Physiology of Fruit Crops, II: 65-101

Tabachnick, B. G., L.S. Fideli 2001. Using Multivariate Statistics (4th Edition), Boston: Ally And Bacon. CIHEAM, Options Mediterraneennes. CIHEAM-IAMZ Zaragoza Spain.

Tuzcu, Ö. ve M. Şeker, 1997. The Situation of Persimmon (Diospyros kaki L.) Cultivation and Germplasm Resources in Turkey Proceedings of the 5th International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Acta Horticulturae, 441, 107-114, Adana, Turkey, 1997.

Tuzcu, Ö. ve Yıldırım, B., 2000. Trabzon Hurması (Diospyros kaki L) ve Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP Yayınları, Adana.

Üstün, N., S., I. Tosun, M. Özcan and F. Özkaraman, 1997. Research on the Composition of Persimmon and Their Suitability for Jam Production. Journal of Univ. of 19 May and Agronomic Journal, 12(2): 73-80.

Wright, K.P. and A. Kader, 1996. Effect of Slicing and Controlled- Atmosphere Storage the Ascorbate Content and Quality of Strawberries and Persimmon. Post- Harvest Biology And Technology,(10): 39-48.

Yıldırım, M.B., Çalışkan, C.F. ve Çağırgan, M.Y., 1989, Patateste çeşitli özelliklerin faktör analizi, Cumhuriyet Üniv., Ziraat Fak. Dergisi, 1(5): 93-106.

20934 10274

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Achillea collina Becker ex Rchb. Popülasyonlarında Uygun Tiplerin Seleksiyonu Üzerinde Araştırma

Emine BAYRAM, Sıdıka EKREN, Çiğdem SÖNMEZ, Özgür TATAR, Aglika EDREVA, Antonina VITKOVA

Farklı Potasyum Dozlarının Jerseymac ve Golden Delicious Elma Çeşitlerinde Çiçek Tozu Kalitesi ve Üretim Miktarlarına Etkisi

Adem ATASAY, Kadir UÇGUN, Hüseyin AKGÜL

Manisa İli Sarıgöl İlçesi Bağ İşletmelerinin Pazarlama ve Örgütlenme Durumu Üzerine Bir Araştırma

Nuray CEBECİ, Hüseyin YENER

Malatya İlinde Organik ve Konvansiyonel Kayısı Bahçesine yönelik Yatırım Projelerinin Analizi

Kubilay UÇAR, Gamze SANER

Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Meyvelerinin Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Hande Uçar ÖZKAN, H. Zafer CAN

Effects of electromagnetic fields produced by high voltage transmission on physiology of Juglans regia L. and Cerasus avium L. Moench

Meliha GEMİCİ, Hatice DEMİRAY, Yusuf GEMİCİ

Doğal Yolla Küflendirilen Bazı Geleneksel Peynirlerde Aflatoksin M1, Aflatoksin B1 Ve Aflatoksin Üreten Küflerin Varlığının Araştırılması

Ziba GÜLEY, Harun Raşit UYSAL, Sevda KILIÇ

Kimyasal Toprak Kalite Göstergelerinin Faktör ve Jeoistatistik Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ

Domates Meyvesinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'nın Beslenme Davranışı

Yusuf KARSAVURAN, Şerife Nergis ÇELİK, Sumru ELTEZ

Manisa İli Sarıgöl İlçesi Bağ İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bazı Kültürel İşlemlerin Uygulanma Durumları Üzerine Bir Araştırma

Hüseyin YENER, A.nuray CEBECİ