Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turistlerin satın alma kararlarındaki kültürel farklılıklar türk - alman karşılaştırması

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Kültür, satın alma davranıĢına etki eden önemli faktörlerden biridir. Gerek tüketici davranıĢları, gerekse kültür üzerine literatürde pek çok araĢtırma mevcuttur. Ancak her ikisini birleĢtiren ve belirgin pazarlara yönelik araĢtırma sayısı oldukça azdır. Bu araĢtırmanın amacı, Türkler ve Almanların tatil satın alma kararlarına iliĢkin farklılıklarını ortaya koymaktır. AraĢtırma, 2006 yılı yazında Antalya ilinde, turistlerin otelde konakladıkları sırada, yargısal örneklem yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda turistlerin milliyet, cinsiyet, medeni durum ve konaklama türüne göre satın alma kararlarındaki farklılıklar önemli bulunmuĢtur. Bu araĢtırma her iki kültüre birlikte hizmet veren iĢletmecilere, iki grubun farklılıklarını göstermesi açısından önem taĢır. AraĢtırma sonuçlarının uygulanması, iĢletmecilere pazarın bu bölümleri için etkin stratejiler oluĢturma imkânı verebilir.

Özet İngilizce :

Culture, is an important factor that affects on purchasing There has been many researches about both consumer behavior and culture in the literature. But there are few researches on specific markets and connects both. The purpose of this research is to introduce purchase decision differences on vacation between Turks and Germans. Research has been done during tourists accommodating at the hotel using judgmental sampling methods in Antalya in the summer of 2006. In the research results variables in purchasing decision has been found meaningful according to nationality, gender, marital status, and lodging preference. This investigation has great importance to present the differences of these to businessman that serve two culture together. Using the results of the study, businessmen can design effective strategies for making these segments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :