Sayı : 82
TFRS 16 – Kiralamalar’ın Grup İçi Muhasebe Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Çağrı Aksoy HAZIR

22 129

Öz Yeni kiralamalar standardı olan TFRS 16’nın kullanılmaya başlanması, şirketlerin muhasebe, vergi, finansal raporlama, yatırımcı ilişkileri, satın alma ve bilgi sistemleri gibi pek alanını etkileyecektir. Kiracının karar ve tahminleri değişecek ve özellikle faaliyet kiralaması ağırlıklı çalışan şirketlerin muhasebe politikalarının yeniden değerlendirilmesini gerektirecektir. Bu standart şirketlerin bilançoları, gelir tabloları ve finansal oranlarını etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı; TFRS 16 – Kiralamalar’ın farklı muhasebe politikaları kullanılarak konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada alternatif muhasebe politikaları aracılığıyla TFRS – 16’nın finansal etkileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kiralama, muhasebe politikası, konsolide finansal tablolar

Kaynakça

Acar, Merve – Temiz, Hüseyin - Aktaş, Rauf (2017), “UMS 17 Kiralama İşlemleri Standardından UFRS 16’ya Geçişin Finansal Tablolar Üzerinde Etkisi: Borsa İstanbul Örneği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt.19, Sayı.3, ss. 592 – 623.
Çağrı Aksoy HAZIR