Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye yapısı ile işletme performansı arasındaki ilişki: gıda sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye yapısı kararları ülkemizde ve tüm dünyada işetmeler için yaşamsal kararları ifade eder. Optimal sermaye bileşimine ulaĢabilmek için, işletmeler çeĢitli analizler yaparak sermaye kombinasyonları oluştururlar. Sermaye yapısı kararlarıyla ilgili sorunlar; firmaların finansal kaynaklarının türleri, oranlarının ne olacağı, ağırlıklarının zaman içindeki değişimleriyle ilgilidir. işletmelerin oluşşurduğui optimal sermaye bileşimleri; firma gelirlerinin artışını, rekabetçi ortamlara karşı koyabilmeyi, işletme performansı ve karlılığının yükselişini sağlayacaktır. Karlılık, sermaye yapısı bileşimi ve performans ilişkisini analiz etmek amacıyla İMKB‟da kayıtlı 22 Ģirketin 6 yıllık bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanılarak, işletme pasifindeki borçların özsermaye karlılığı ile ilişkisi irdelenerek işletmelerin finansal performansları araştırılmıştır. Modellere ilişkin katsayı tahminlerinde Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi-GEKK (Generalized Least Square-GLS) benimsenmiĢtir. Araştırmada havuzlanmış (pooled) veri seti kullanıldığından; yatay-kesit verilerinden kaynaklanabilecek değişen varyans sorunu, değişkenlerin kendi standart sapmalarına bölünerek ağırlıklandırılması yoluyla; zaman serisi verilerinden kaynaklanabilecek otokorelasyon sorunu da modellere AR süreci eklenerek giderilmiştir.

Özet İngilizce :

The capital structure decision is crucial for any business organization. The decision is important because of the need to maximize returns to various organizational constituencies, and also because of the impact such a decision has on an organization‟s ability to deal with its competitive environment.This paper seeks to investigate the relationship between capital structure and profitability of listed firms on the Ġstanbul Stock Exchange (ĠSE) during a six-year period. Regression analysis is used in the estimation of functions relating the return on equity (ROE) with measures of capital structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :