Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oyun teorisinin 2009 yerel seçimler için uyarlanması: izmir ili uygulaması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojinin ve bilimin son yüzyıldaki hızlı geliĢimi ile kendini her platformda daha da belirgin bir biçimde hissettiren rekabet kavramı, siyasi arenada da daha belirgin bir biçimde baĢ göstermiĢtir. Rekabet olgusuyla birlikte daha önceleri sezgisel hareketlerde bulunan karar mekanizmaları bilimsel perspektiften bağımsız hareket edemez hale gelmiĢtir. Bilim insanları farklı karar verme teknikleri üreterek ve günden güne mevcut karar tekniklerini geliĢtirerek piyasadaki bu ihtiyaca cevap vermeye çalıĢmaktadırlar.Oyun Teorisi ise bu karar verme tekniklerinden en göze çarpanı ve etkileĢimli karar verme tekniklerinin en önde gelenlerindendir. Literatür incelendiğinde oldukça geniĢ bir çalıĢma sahası olan oyun teorisinin, siyasi arenadaki karar problemlerini çözme konusunda fazlaca çalıĢılmadığı görülmüĢtür. Bu çalıĢma bu boĢluğu doldurmak, bundan sonraki çalıĢmalara önayak olmak ve genel olarak seçimlerinde siyasi partilerin karar vericilerine ve seçmenlere fikir katkı sağlamak amacı taĢımaktadır. ÇalıĢmada seçmenler için önem taĢıyan nitelikler belirlenmiĢ, parti stratejileri incelenmiĢ, hangi stratejinin seçmen üzerinde ne kadar etkili olduğu araĢtırılmıĢ ve oyun matrisine yerleĢtirilerek çözüme ulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢ ve bu çözümlerin yorumları yapılmıĢtır

Özet İngilizce :

With the rapid development of technology and science by the last century term of competition which is felt obviously in each platform, also arise more obvious in the political arena. Decision mechanisms which is in action with intuitive phenomenon before, has become out of action indepently without scientific perspective. Scientists try to respond to these market needs with producing different decision making techniques and developing existent decision making techniques from day to day.
Game Theory is the most conspicuous of these decision-making techniques and interactive decision-making techniques of the foremost. Review of the literature, a large work area of the game theory, in the political arena to solve the decision problem was not working too. This study to fill this gap, then take the initiative to work and generally contribute ideas to decision makers for political parties and voters in the elections. In the study which is identified important properties for voters, party strategies were examined on investigating which strategy is effectiveness on voters and the results can be placed in game matrix for trying to reach solutions and comments that were made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :