Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde markalaşmanın tüketici satınalma davranıġı üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi2
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, markalaşan ya da markalaşma çabasında olan otel işletmelerinin, tüketicilerin tatil satınalma davranışı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak, istanbul’da faaliyet gösteren on tane beş yıldızlı otel küme olarak seçilmiş ve bu otellerde konaklayan 316 müşteriye anket uygulanmıtır. Uygulama sonunda elde edilen verileri betimlemek amacıyla ankette yer alan her bir ifade frekans ve yüzde dağılımları alınarak değerlendirilmiş ve söz konusu her bir ifadeye yönelik olarak belirtilen görüşlerin müşterilerin demografik özelliklerine göre 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık gösterip göstermediği Bağımsız Örneklemler için T-Testi ve Tek Faktörlü Varyans Analizi ile test edilmiştir. Çıkan sonuçlara göre; genel olarak otel işletmelerinin markalaĢmasının müşterilerin satınalma davranışlarını olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, müşterilerin genel olarak markalşmış otellere ilişkin görüşleri bazı demografik özelliklerine (yaş, aylık gelir düzeyi ve meslek) göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effects of branding in hotel enterprises on consumer purchasing behaviour. For this purpose, a survey of 316 guests staying in 5 stars hotels in Istanbul has been conducted. In order to describe the data collected, each statement frequency and percentage distribution were evaluated and the connection of each factor that formed the survey to guests demographic characteristics were analyzed using Independent Samples T-Test and One-Way Anova. According to the results, it was observed that the branding of hotel companies resulted in positive purchase behaviour of consumers. On the other hand, the effect of branding on customers shows significant differences according to customers’ demographic characteristics (age, income level and profession

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :