Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerġnde dış kaynak kullanımı (outsourcıng) uygulamaları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün sert rekabet koĢulları birçok iĢletmeyi operasyonel maliyetlerini azaltmaya zorlamaktadır. Bu yüzden, iĢletmeler, organizasyonlarının yönetiminde yeni yollar aramak durumunda kalmaktadırlar. DıĢ kaynak kullanımı, gelecekte onların rekabetçi pozisyonlarını sürdürmeleri açısından bir stratejik yönetim tekniği olarak görülmektedir. DıĢ kaynak kullanımı iĢletmelere, operasyonel maliyetleri azaltma, ürün kalitesini geliĢtirme, temel yeteneklere odaklanma ve iĢletmenin baĢarısızlık riskini en düĢük düzeye indirme olanağı sağlar. Bugün için dıĢ kaynak kullanımının avantajları, finansal açıdan sağlayacağı faydaların ötesine geçmiĢtir. Maliyetlerin azaltılması, dıĢ kaynak kullanımında göz önünde bulundurulacak tek unsur değildir. Bu nedenle, dıĢ kaynak kullanımı kararı taktiksel olmaktan çok stratejik bir karar olmalıdır. Günümüzde dıĢ kaynak kullanımı hemen her sektör için popüler bir teknik olmuĢtur. DıĢ kaynak kullanımı eğilimi, özellikle hizmet sektöründe giderek artmaktadır. Turizm sektörü içinde yer alan konaklama iĢletmeleri de bu eğilimden etkilenmiĢlerdir. Bu çalıĢmanın amacı, stratejik dıĢ kaynak kullanımı yaklaĢımı çerçevesinde, konaklama iĢletmelerindeki dıĢ kaynak kullanımı uygulamalarını irdelemektir. Ayrıca, daha önce konaklama iĢletmelerinde gerçekleĢtirilen ampirik çalıĢmalar ıĢığında, dıĢ kaynak kullanımında temel riskler ve dıĢ kaynak kullanımı eğilimi gibi kritik konular da tartıĢılmıĢtır

Özet İngilizce :

Today’s fierce competitive conditions have forced many companies to reduce operational costs. Therefore, companies have to look for new ways of managing organisations. Outsourcing is regarded as a strategic management technique to maintain their competitive position in the future. The use of outsourcing enables companies to reduce operational costs, improve product quality, focus on core competencies and minimize the risk of business failure. Today, the advantages of outsorcing go beyond the financial aspects. Cost reductions are not the only consideration of outsourcing. Therefore, the outsourcing decision must be more strategic than tactical. Nowadays, outsourcing implementation became a popular technique for almost every industry. The propensity of outsourcing has increased gradually especially in the service industry. Accommodation establishments within the tourism indutry are also being affected from this trend. The purpose of this study is to investigate the outsourcing implementations in accommodation establishments within the context of strategic outsourcing approach. Furthermore, the critical issues such as main risks of outsourcing and propensity to outsource have also been discussed in the light of previous emprical studies related outsourcing implementations in accommodation establishments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :