Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul’a gelen yabancı turistlerin ürün tercihlerinde satış geliştirme faaliyetlerinin etkisi

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü1, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü2
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma; turizm sektöründe, satış geliştirme faaliyetlerinin tüketici tercihlerine etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Antalya'dan sonra ikinci en önemli turizm merkezimiz olan İstanbul'da yapılmıştır. Bu çalışmanın evrenini, 2010 yılında İstanbul'a gelen yabancı turistler oluşturmaktadır. Alan araştırmasına dayalı bu çalışmada, birincil veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır ve anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde; katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin değişkenleri tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde; katılımcıların tatillerine ilişkin değişkenleri tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Anketin son bölümünde ise; katılımcıların satış geliştirme faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin tespitine yönelik ifadelere yer verilmiştir. 2010 yılında toplam 289 yabancı turistin ankete ilişkin görüşlerinden elde edilen veriler SPSS 16,0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Diğer taraftan, ankete katılanların satış geliştirme faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin, demografik ve tatilleri ile ilgili özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği; iki grup içeren değişkenler için t-testi ve ikiden fazla grup içeren değişkenler için tek-faktörlü varyans analizi (Anova testi) ile test edilmiştir. Tüm istatistikî sonuçlar, 0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarında; eğitim durumu, gelir durumu, milliyet, ziyaret sayısı, geliş amacı ve yararlanılan bilgi kaynakları gibi değişkenlerin turistlerin satış geliştirmeye ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu tespit edilirken, diğer değişkenlerle satış geliştirmeye ilişkin görüşler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This research aim to measure to effects of the sales promotion activities on consumer preferences. This study has been made in İstanbul which is most important destination for tourism after the city of Antalya. Target population of the study was composed of the foregin tourist who visited to İstanbul in 2010. In this study based on field research, survey method by which is one of the primary data collection method were used and this survey consists of three parts. The firs part of the survey consists of questions to determine of demographic characteristics of participant. The second part of the survey is consists of the questions to determine variables related to holidays of participant. In the last part of the survey, statements are given a place related to sales promotion, for determine to participant's (tourist) opinions regarded to sales promotion activities. 289 survey were collected in 2010 and the data were analised with SPSS 16,0. On the other hand, to prove whether there are significant differences between respondents' perceptions about sales promotion activities and demographic characteristics – their holidays features, was tested with t-test for variables with two groups and single- factor analysis of variance (ANOVA Test) for containing more than two groub. All statistical results were analyzed based on the 0.05 level of significance. At the end fo the research results; there are significant differences between variables as education, salaries, countries, number of the visits, arrival purposes, sources of the informations and tourists opinions regarded with sales promotion. Also there are no signifacant differences between the other variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :