Sayı : 74
d
Türkiye’de Muhasebecilerin Mesleki Rollerini Algılamaları
Occupational Role Perceptions of Accountants In Turkey
Hüseyin DALĞAR,Ömer TEKŞEN

1.4K 129

Zaman içerisinde gerek mesleki rekabet gerekse mükelleflerin beklentilerinin farklılaşması nedeniyle muhasebe meslek mensupları yasal görev ve sorumluluklarının yanı sıra birçok farklı görevi de üstlenmeye başlamıştır. Bu durum, zamanla Türkiye’de meslek mensuplarının mesleki rolüyle ilgili algıların değişmesine yol açmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının mesleki rollerini nasıl algıladıklarını ve demografik özellikleri ile mesleki rol algıları arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. Anket yoluyla elde edilen verilere göre muhasebecilerin mesleki rollerini Mali Danışmanlık, Yasal Yükümlülükleri Yerine Getirme ve Asli Görevi Dışındaki İşler olmak üzere üç boyutta algıladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca meslek mensuplarının medeni hali, eğitim düzeyi, mesleki unvanı ve gelir düzeyi ile mesleki rollerini algılamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Whether due to occupational competition or the differentiation of expectancies of their clients, as time passes, accountants have begun to undertake many different duties beyond their legal obligations and responsibilities. Over time, this situation has caused changes in the perception of the occupational roles of accountants in Turkey. The purpose of this study is to find out how active accountants in Turkey perceive their occupational duties and whether a correlation exists between their perception and demographic properties. According to data obtained through surveys, it has been established that accountants perceive their occupational roles in three categories: Financial Consulting, Fulfilling Legal Obligations, and Performing Non-Essential Duties. Furthermore, it has been concluded that there is a significant correlation between accountants’ marital status, level of education, job title, and income level and their perception of their occupational roles.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça