MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öz Araştırmanın amacıeğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalıöğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinin akademik özyeterlikdüzeyleri tarafından ne kadarının açıkladığının belirlenmesi, söz konusudeğişkenlerin cinsiyet ve sınıf gibi değişkenler açısından incelenmesidir.Araştırmaya 352 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarınınakademik güdülenme düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Bozanoğlu (2004)tarafından geliştirilen “Akademik Güdülenme Ölçeği” ile öğretmen adaylarınınakademik özyeterlik düzeylerini saptayabilmek için Jerusalem ve Schwarzer(1981) tarafından geliştirilen; Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafındanTürkçe ’ye uyarlanan “Akademik Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılananalizler sonucunda öğretmen adaylarının orta düzey akademik güdülenme veakademik özyeterlik düzeyine sahip oldukları, akademik güdülenme ve akademik özyeterlik puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermediği, ayrıcaakademik güdülenme ve akademik özyeterlik puanlarının, sınıf düzeylerine göreanlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Yapılan Regresyon analizindeöğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik düzeylerinin akademikmotivasyonlarına ilişkin varyansın %13’ ünü açıkladığı görülmüştür.

Kaynakça

Akbulut, E. (2006). Günümüz Müzik Eğitimcisi Nasıl Olmalıdır?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 23-28.

Açıkgöz, K. (2007) Etkili Öğrenme ve Öğretme. Biliş Yayıncılık, Ankara

Alemdağ, C. Öncü, E., Yılmaz, A. (2014). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Akademik Motivasyon ve Akademik Öz- Yeterlikleri. Hacettepe Journal of Sport Sciences 25 (1), 23–35.

Akbay, S. (2009) Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Artino, A, R., Stephens, M, J. (2009) Academic motivation and self-regulation: A comparative analysis of undergraduate and graduate students. Learning online 12, (3–4), 146–151

Bandura, A. (1977) Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review 84, 191-215.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Pychologist, 37(2), 122.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Bitlisli, Ö. G. F., Dinç, O. M., Çetinceli, Ö. G. E., & Kaygısız, Ü. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2).

Bozanoğlu, İ. (2004) Akademik Güdülenme Ölçeği: Geliştirmesi, Geçerliği, Güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), 83-98.

Bouffard-Bouchard, T., Parent, S., & Larivee, S. (1991). Influence of self-efficacy on self-regulation and performance among junior and senior high-school age students. International Journal of Behavioral Development, 14(2), 153-164.

Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (10) 1, 70-77

Goldberg, M. D., & Cornell, D. G. (1998). The influence of intrinsic motivation and self-concept on academic achievement in second-and third-grade students. Journal for the Education of the Gifted, 21(2), 179-205.

Huitt, W. (2001). Motivation to learn: An overview. Educational Psychology Interactive.12

Ferla, J., Valcke, M., & Cai, Y. (2009). Academic self-efficacy and academic self-concept: Reconsidering structural relationships. Learning and Individual Differences, 19(4), 499-505.

Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayınları

Işıkal M. ve Aşkar P. (2003). İlköğretim Öğretmen adaylarıi için Matematik ve Bilgisayar Öz yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 109– 118.

Kelecioğlu, H. (1992). Güdülenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7).

Küçükosmanoğlu, H. (2015). Müzik Öğretmeni Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma (Konya İli Örneği). Sanat Eğitimi Dergisi 3 (1), 1-21.

Lavasani, G, M., Mirhosseini, S, F., Hejazi, E., Davoodi, M. (2011). The Effect of Self-regulation Learning Strategies Training on the Academic Motivation and Self-efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences 29, 627–632

Onuk, Ö. (2007). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenliğe Güdülenmeleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. Perception, 11, 239-266.

Pajares, F. (2002). Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning. Theory into practice, 41(2), 116-125.

Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.

Pintrich, P. R., Schunk, D. (2002). Motivation in education: Theory, research,

and applications (2nd ed). Upper Saddle River, N J: Merril Prentice Hall.

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational psychology review, 16(4), 385-407.

Sharp, C. (2002). Study support and the development of self-regulated learner.

Educational Research, 44(1), 29-42.

Schunk D., H. (1990) Goal setting and Self-Efficacy during Self Regulating Learning. Educational Pyshologist. 25 (1) 71-86

Schunk D. H. (1995). Self-efficacy and education and instruction. J. E. Maddux (Ed.), Self-Efficacy, Adaptation, And Adjustment: Theory, Research, And Application (s. 281-303). New York: Plenum Press.

Schunk D. H. ve Zimmerman B.J. (2007). İnfluencing Children’s Self efficacy and Self Regulation Through Modeling. Readindg and Writing Quarterly 23, (s. 7–25) DOI: 10.1080/10573560600837578

Snyder C R & Lopez S. (2002). Handbook of Positive Psychology, Oxford University Press US

Şeker, S. S. (2014). The Examinatıon Of The Relationship Between The Level Of Preservice Music Teachers Academic Self-Efficacy And Attitudes Towards İnstrumental Practise. NWSA Fine Arts, 9(3), 135-149

Şimşek, N. ve Akgün, İ. H. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına (ÖABS) Yönelik Görüşleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15,), 82-100.

Tabachnick, B., Fidell, Linda (2015) Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı Mustafa Baloğlu (Ed.) Nobel Yayıncılık.

Terzi, M., Ünal, M., Gürbüz, M, Ç. (2012) İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının Matematiğe Yönelik Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim dergisi 2 (1)

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and psychological measurement, 52(4), 1003-1017.

Yang, C., Tsai, İ., Bosung, K., Cho, M., Laffey, J. (2006) Exploring the relationships between students academic motivation and social ability in online learning environments The Internet and Higher Education. 9 (4), 277–286

Yağcı, U., Aksoy, V. (2015) Müzik Öğretmeni adaylarının Akademik Öz-yeterlikleri ile Öğretmenlik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Mart 2015, Sayı 33, 89 – 104

Yılmaz, K., Bökeoğlu, Ö. (2008) İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yeterlik İnançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, (2), 143–167

Yılmaz, M., Gürçay, D., Ekici, G. (2007). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33, 253-259

Walker, C. O., Greene, B. A., & Mansell, R. A. (2006). Identification with academics, intrinsic/extrinsic motivation, and self-efficacy as predictors of cognitive engagement. Learning and individual differences, 16(1), 1-12.