Ortaokul Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi

Öz Çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yüzdeler konusunda sayı duyularının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Türkiye’nin Kırıkkale ilinde bulunan dört farklı ortaokulun 5, 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören toplam 454 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, sayı duyusu bileşenleri dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Yüzdeler Konusu ile ilgili Sayı duyusu Testi ile toplanmıştır. Bu bileşenler hesaplamada esneklik, görsel temsil ve kıyaslama (referans) noktası kullanımı bileşenleridir. Verilerin analizinde, yüzde problemlerinde öğrenciler tarafından kullanılan stratejiler incelenmiş ve bu stratejilerin kullanım sıklığı betimsel analiz yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin yüzdeler konusunda sayı duyularının oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Öğrenciler genellikle yüzde problemlerinin çözümünde sayı duyusu kullanımı yerine kural odaklı çözüm yollarını kullanma eğilimi göstermişlerdir. Öğrenciler, yaklaşık değeri bulma veya tahminle ilgili problemlerde bile pratik çözümler kullanmak yerine daha fazla zaman alan işlemsel yolları tercih etmişlerdir.  

Kaynakça

Allinger, G. D., & Payne, J.N. (1986). Estimation and mental arithmetic with percent. In H. L. Schoen (Ed.), Estimation and mental computation (pp. 141- 155). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Çekirdekçi, S., Şengül, S., & Doğan, M. C. (2016). 4. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examining the relationship between number sense and mathematics achievement of the 4th grade students]. Qualitative Studies (NWSAQS), E0028, 11 (4), 48-66.

Dole, S., Cooper, T. J., Baturo, A. R., & Conoplia, Z. (1997). Year 8, 9 and 10 students' understanding and access of percent knowledge. In F. Biddulph & K. Carr (Eds.), Proceedings of the 20th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, (pp. 7-11). Rotorua, New Zealnad: MERGA.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th edition). USA: McGrawHill, Inc.

Gay, A. S. (1990). A study of middle school students’ understanding of number sense related to percent (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses Full Text database. (UMI No. 9119873)

Gay, S. A., & Aichele, D. B. (1997). Middle school students' understanding of number sense related to percent. School Science and Mathematics, 97 (1), 27–36.

Greeno, J. G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain source. Journal for Research in Mathematics Education, 22 (3), 170–218.

Gucken, J. E. (1986). Construction, validation, and use of a diagnostic test in percent for high school (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses Full Text database. (UMI No. 8611859)

Gülbağcı Dede, H., & Şengül, S. (2016). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissinin incelenmesi. [An Investigation of Pre-Service Elementary and Secondary Mathematics Teachers' Number Sense]. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7 (2). 285-303. doi: 10.16949/turcomat.96275

Harç, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duyusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Hope, J. (1989). Promoting number sense in school. Arithmetic Teacher, 36 (6), 12–16.

Howden, H. (1989). Teaching number sense. Arithmetic Teacher, 36 (6), 6–11.

İymen, E. (2012). 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

İymen, E., & Duatepe Paksu, A. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40 (177), 109-125. doi: 10.15390/EB.2015.2710

Kayhan Altay (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Kayhan Altay, M., & Umay, A. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik sayı duyusu ölçeği’nin geliştirilmesi. [The development of number sense scale towards middle grade students]. Education and Science, 38 (167), 241-255.

Kircher, H. W. (1926). Study of percentage in grade VII A. The Elementary School Journal, 27 (4), 281-289.

Koay, P. L. (1998). The knowledge of percent of pre-service teachers. The Mathematics Educator, 3(2), 54-69.

Lembke, L. O. (1991). The development of concepts and strategies used in solving percent problems (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses Full Text database. (UMI No. 9133614).

Lembke, L. O., & Reys, B. J. (1994). The development of, and interaction between, intuitive and school-taught ideas about percent. Journal for Research in Mathematics Education, 25 (3), 237-259.

McIntosh, A., Reys, B. J., & Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of Mathematics, 12 (3), 2–9.

Ministry of National Education [MoNE] (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Retrieved in February 6 from http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx

Mohamed, M., & Johnny, J. (2010). Investigating number sense among students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 317-324.

National Center for Education Statistics [NAEP] (1996). Questions tool, sample questions. Retrieved in February 6 from https://nces.ed.gov/NationsReportCard/nqt/Search

National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.

Parker, M., & Leinhardt, G. (1995). Percent: A privileged proportion. Review of Educational Research, 65(4), 421-481.

Risacher, B. F. (1992). Knowledge growth of percent during the middle school years. (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses Full Text database. (UMI No. 9319088).

Reys, R., Reys, B., McIntosh, A., Emanuelsson, G., Johansson, B., & Yang, D. C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweeden, Taiwan, andthe United States. School Science and Mathematics, 99 (2), 61–70.

Singh, P. (2009). An assessment of number sense among secondary school students. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1 – 27 (ISSN 1473 – 0111).

Şengül, S., & Gülbağcı, H. (2012). Evaluation of number sense on the subject of decimal numbers of the secondary stage students in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 296.

Şengül, S.,Gülbağcı, H., & Gerez Cantimer, G. (2012). 6. sınıf öğrencilerinin yüzde kavramı ile ilgili sayı hissi stratejilerinin incelenmesi. [Examining the number sense strategies about percent of 6th grade students] The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1055-1070. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_407

Trafton, P. R. (1989). Reflections to the Number Sense Conference. In J. T. Sowder and B. P. Schappelle (Eds.), Establishing foundations for research on number sense and related topics: Report of a conference, (pp 74-78) San Diego, CA: San Diego State University, Center for Research in Mathematics and Science Education.

Wiebe, J. H. (1986). Manipulating percentages. Mathematics Teacher, 79, 23-26.

Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2010). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Pearson Education, Inc.

Yaman, H. (2015). The mathematics education I and II courses’ effect on teacher candidates’ development of number sense. Educational Sciences: Theory & Practice, 15 (4), 1119-1135. doi: 10.12738/estp.2015.4.2322

Yang, D. C. (1995). Number sense performance and strategies possessed by sixth and eighth grade students in Taiwan (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses Full Text database. (UMI No. 9705388).

Yang, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3), 317-333.

49935 13092

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Eğitsel Yazılımların Çok Boyutlu Değerlendirilmesi

Hülya KARTAL, Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Şehnaz SUNGURTEKİN

Ortaokul Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi

Ayşenur YAPICI, Mesture KAYHAN ALTAY

Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elionora-shofika KHALİDOVA, Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Açısından Öğretmen Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri

Çağla ATMACA

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Sabahattin DENİZ, Canses TİCAN

Fazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi”nde Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği Unsurlarının İncelenmesi

Aynur Elhan NAYİR

Eğitim ve Fen Fakültesi Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Korozyonun Çevresel Etkileri ile İlgili Algılamaları Üzerine Etkisi

Volkan BİLİR, Mehmet Levent AKSU

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası

Murat TARHAN, Fahri KILIÇ

İlkokul 4. Sınıf “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersinde Yaşanan Sorunların Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi

Ersen TOPRAK, Selçuk Beşir DEMİR

Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Sınıf Yanıtlama Sisteminin Akademik Başarıya Etkisi ve Sisteme Yönelik Görüşler

Yusuf İslam BOLAT, Ömer ŞİMŞEK, Ülkü ÜLKER