İngilizce Hazırlık Programındaki Öğrenci ve Okutmanların İngilizce Konuşma Sınavlarına Dair Görüşleri

Öz Nitel bir araştırma desenine sahip bu çalışma, İngilizceyi yabancıdil olarak öğrenen üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin ve İngilizceokutmanlarının akademik yıl içerisinde yapılan İngilizce konuşma sınavlarınailişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya İngilizce hazırlıkbölümünde amaca dayalı örneklem tekniğiyle belirlenmiş 30 öğrenci ve beşokutman katılmıştır. Veriler 2015-2016 akademik yılının bahar dönemindekatılımcılarla yapılan yarı-yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerle toplanmış,elde edilen nitel veriler Creswell (2009)’un nitel içerik analizi şemasınabağlı kalınarak incelenmiştir. Sonuçlar konuşma sınavının öğrencilerin yabancıdilde konuşma kaygısının düzeyini artırsa da hem öğrenciler hem okutmanlarüzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Ayrıca, konuşma sınavınınuygulanması ile ilgili yaşanan sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlara yönelikbazı öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods Approaches. Sage: Thousand Oakes.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press.

Duran, Ö. (2011). Teachers’ and students’ perceptions about classroom-based speaking tests and their washback (Unpublished MA Thesis). Bilkent University, Turkey.

Fulcher, G. (2003). Testing second language speaking. NY, USA: Taylor & Francis.

Güllüoğlu, Ö. (2004). Attitudes towards testing speaking at Gazi university preparatory school of English and suggested speaking test (Unpublished MA Thesis). Gazi University, Turkey.

Hughes, A. (2003). Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Kim, Y. H. (2009). An investigation into native and non-native teachers’ judgments of oral English performance: A mixed methods approach. Language Testing, 26 (2), 187-217.

Kitao, S. & Kitao, K. (1996). Testing speaking. Retrieved from http://ilc2.doshisha.ac.jp/users/kkitao/library/article/test/speaking.htm.Retrieved February 17, 2009

Lado, R. (1961). Language testing: The construction and use of foreign language tests: A teacher’s book. New York: McGrow-Hill Book Company.

Luoma, S. (2004). Assessing speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

Lozovska-Güneş, A. (2010). Differences and challenges involved in the assessment of speaking skill: The case of three universities in Ankara (Unpublished MA Thesis). Middle East Technical University, Turkey.

Nakamura, Y. (1997). Establishing construct validity of an English speaking test. Journal of Communication, 6, 13-30.

Nunan, D. (1992). Research methods in language teaching. Melbourne: Cambridge Language Teaching Library.

Öztürk, G., & Gürbüz, N. (2014). Speaking anxiety among Turkish EFL learners: The case at a state university. Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), 1-17.

Sak, G. (2008). An investigation of the validity and reliability of the speaking exam at a Turkish university (Unpublished MA Thesis). Middle East Technical University, Turkey.

Sayın, B. A. (2015). Exploring anxiety in speaking exams and how it affects students’ performance. International Journal of Education and Social Science, 2 (12), 112-118.

Stricker, L., & Attali, Y. (2010). Test takers’ attitudes about the TOEFL IBT (TOEFL IBT Research Report No. 13). Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Ur, P. (1996). A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

49273 13025

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının İncelenmesi

Yunus ALTUNDAĞ, Sefa BULUT

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Temel Değerler ile Akademik Sahtekârlık Eğilimlerinin İncelenmesi

Şerife Dilek BELET BOYACI, Gonca BABADAĞ, Mediha GÜNER

İlkokul 4. Sınıf “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersinde Yaşanan Sorunların Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi

Ersen TOPRAK, Selçuk Beşir DEMİR

Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elionora-shofika KHALİDOVA, Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN

4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5e Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Ayşegül DERMAN, Özlem BADELİ

Fazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi”nde Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği Unsurlarının İncelenmesi

Aynur Elhan NAYİR

Okula Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Meltem ÇENGEL, Tarık TOTAN, Suna ÇÖĞMEN

Türkiye’de Yayımlanan Çevre Eğitimi Konulu Makale ve Tezlerin Genel Analizi

Mehmet BAHAR, Burak KİRAS

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Dersleri Öğrenme Çıktılarının Özel Alan Yeterlikleriyle Örtüşme Düzeyi

Yunus ÖZYURT, Mehmet BAHAR, Zekeriya NARTGÜN

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Matematik Alt Testi Asıl Sınav ve Mazeret Sınavlarının Madde Tepki Kuramına Göre Eşitlenmesi

Emrah GÜL, Çilem DOĞAN GÜL, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Mustafa ÖZKAN