Eğitim ve Fen Fakültesi Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Korozyonun Çevresel Etkileri ile İlgili Algılamaları Üzerine Etkisi

Öz This study wascarried out to investigate the effect of the level of corrosion knowledge onthe perceptions of its environmental effects among students from the Facultiesof Education Department of Chemistry Teaching and Faculty of Science Departmentof Chemistry. The study sampled a total of 345 students studying chemistry andchemistry teaching at different Faculties of Education and Science in Turkeyduring the spring semester of 2014/2015. It was also tested whether there was acorrelation between students’ levels of corrosion knowledge and their levels ofperception of environmental effects of corrosion. The results revealed amoderate, positive and significant correlation between students’ levels ofknowledge about corrosion and their perceptions of its environmentaleffects.  

Kaynakça

Ahmad, N., & MacDiarmid, A. G. (1996). Inhibition of corrosion of steels with the exploitation of conducting. Polymers. Synthetic Metals, 78(2), 103-110.

Akdoğan, A. (2008). Korozyon Seminer Notları. 10 Ekim 2015 tarihinde http://aysegulakdoganeker.tr.gg/ sayfasından erişilmiştir.

Akkaya, A. S. (2010). Lise öğrencilerinin korozyon konusuyla ilgili bilgi düzeylerinin saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baykul, Y. (1999). İstatistik Metotlar ve Uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bildik, N. (2014, Ekim). Korozyon Hasarının İş Güvenliği ve İş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Bilir, V. (2015). Eğitim ve fen fakültesi öğrencilerinin korozyon-çevre kavramalarını algılamalarının çevre bilinci üzerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

DeBerry, D. W. (1985). Modification of the electrochemical and corrosion behavior of stainless-steels with an electroactive coating. Journal of the Electrochemical Society, 132(5), 1022-1026.

Deniş, H., & Genç, H. (2007). Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 20-26.

Dillon, C. P. (1982). Forms of Corrosion Recognition and Prevention. Houston, Texas: NACE International.

El-Meligi, A. A. (2010). Corrosion Preventive Strategies as a Crucial Need for Decreasing Environmental Pollution and Saving Economics. Recent Patents on Corrosion Science. 2, 22-33.

Eyceyurt, G. (2010). Üniversite öğrencilerinin korozyon konusundaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının öğrenim görülen bölüm açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hungerford, H. R., Bluhm, W. J., Volk, T. L., & Ramsey, J. M. (1998). Essential readings in environmental education. Champaign, Illinois: Stipes.

KACEE-Kansas Association for Conservation ve Environmental Education. What is environmental education. (2013). 28.08.2015 tarihinde http://www.kacee.org/what-environmental-education-0. sayfasından erişilmiştir.

Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Moayed, M. H., & Newman, R. C. (1998). Aggressive effects of pitting “inhibitors” on highly alloyed stainless steels. Corrosion Science, 40(2-3), 519-522.

Palmer, J. (1995). How Research is Informing Practice in Environmental Education. Environmental Education, 50(Aut), 33-34.

Sridhar, N., & Cragnolino, G. A. (1993). Applicability of repassivation potential for long-term prediction of localized corrosion of alloy 825 and type 316L stainless steel. Corrosion, 49(11), 885-894.

Şahin, M., Yılmaz, A., & Morgil, İ. (2001). Ortaöğretim kimya müfredat programına korozyon konusunun katılma önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 121-128.

Thomas, E. D. (2010, Aralık). Department of the Navy Corrosion Prevention & Control, Current U.S. Navy Corrosion Concerns isimli seminer. The U.S.A.

Timur, S., & Yılmaz, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 303-320.

Trethewey, K. R., & Chamberlain, J. (1988). Corrosion for Students of Science and Engineering. Portkland, UK: Longman Group.

Üneri, S. (2004) Elektrokimya ve Korozyonun Türkiye’deki Gelişimi ve Bugünü. Korozyon Dergisi, 12, 3-12.

Yağan, A., Pekmez, N. Ö., & Yıldız, A. (2005). Electropolymerization of poly (N-methyl aniline) on mild steel: Synthesis, characterization and corrosion protection. Journal of Electroanalytical Chemistry, 578(2), 231-238.

Webster, D. (2010, April). Pipeline Construction Drivers, Corrosion Cost and Engineering Issues. WorleyParsons, Reources and Energy isimli seminer. The U.S.A.

Victor, D., G., & Leape, J. P. (2015). Share Corrosin Data. Macmillan, 527, 441-442.

Yalçın, H., & Koç, T. (1991). Demir çelik yapıların korozyonu ve katodik korunması, Ankara: İller Bankası.