İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Açısından Öğretmen Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri

Öz Bu çalışma İngilizce öğretmeni adaylarının ve İngilizceöğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen genel veözel alan yeterlikleri hakkındaki görüşlerini bulmayı amaçlamaktadır. 366öğretmen adayı ve 84 öğretmen çalışmaya katılmıştır. Nitel veri analizedilirken gömülü teorinin sürekli karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır ve ikikodlayıcı veriyi sınıflandırmıştır. Sonuçlar, katılımcı İngilizceöğretmenlerinin yaklaşık olarak yarısının ilgili yeterliklerin kendi meslekikimliklerine olan katkısı hususunda olumlu görüşlere sahipken katılımcılarınküçük bir bölümünün konu hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu ya datereddütlerinin olduğunu göstermektedir. Katılımcılar öğretmen eğitimininyapısına yönelik tavsiyelerde de bulunmuştur. Karar alıcılar ve öğretmeneğitimi programları hem hizmet öncesi hem de hizmet içi öğretmen eğitimindeöğretmenlerin uygulamalı deneyimlerinden ve önerilerinden faydalanabilirler.  

Kaynakça

Beauchamp, C. & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education, Cambridge Journal of Education, 39(2), 175-189.

Bukor, E. (2011). Exploring teacher identity: Teachers’ transformative experiences of reconstructing and re-connecting personal and professional selves. Unpublished doctoral dissertation, University of Toronto, Ontario Institute for Studies in Education, Canada.

Burkert, A. (2009). Recent innovative developments in language education: The EPOSTL as a tool to bridge the gap between theory and practice. Unpublished doctoral dissertation, University of Graz, Graz.

Cabaroglu, N., & Roberts, J. (2000). Development in student teachers’ pre-existing beliefs during a 1-year PGCE programme. System, 28, 387–402.

Cakir, A., & Balcikanli, C. (2012). The use of the EPOSTL to foster teacher autonomy: ELT student teachers’ and teacher trainers’ views. Australian Journal of Teacher Education, 37(3), 1-16.

Carter, B. (2012). Facilitating pre-service teacher induction through learning in partnership. Australian Journal of Teacher Education, 37(2), 99-113.

Choy, D., Wong, A. F. L., Lim, K. M., & Chong, S. (2013). Beginning teachers’ perceptions of their pedagogical knowledge and skills in teaching: A three-year study. Australian Journal of Teacher Education, 38(5), 68-79.

Cochran-Smith, M. (2005). Teacher trainers as researchers: Multiple perspectives. Teaching and Teacher Education, 21, 219–225.

Cresswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousands Oaks, Calif.: Sage.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Quantitative, qualitative and mixed methodologies. New York: Oxford University Press.

Forde, C., McMahon, M., McPhee, A. D., & Patrick, F. (2006). Professional development reflection and enquiry. London: Paul Chapman Publishing.

Gallagher, T., Griffin, S., Parker, D. C., Kitchen, J., & Figg, C. (2011). Establishing and sustaining teacher trainer professional development in a self-study community of practice: Pre-tenure teacher trainers developing professionally. Teaching and Teacher Education, 27, 880-890.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1980). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research (11th ed.). New York: Aldine Publishing Company.

Joseph, D. (2011). Early Career teaching: Learning to be a teacher and staying in the job. Australian Journal of Teacher Education, 36(9). Retrieved from http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2011v36n9.5.

Kani, Z. G. (2011). A case study on the English language teacher trainees' perceptions about teacher competencies identified by Common European Framework (CEF) and European Language Portfolio (ELP). Unpublished master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Institute of Social Sciences, Çanakkale.

Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Avrupa Birliği uyum sürecinde öğretmen yeterlilikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kleinhenz, E., & Ingvarson, L. (2007). Standards for Teaching: Theoretical

Underpinnings and Applications. Retrieved from http://research.acer.edu.au/teaching_standards/1.

Knoblauch, D., & Chase, M. A. (2015). Rural, suburban, and urban schools: The impact of school setting on the efficacy beliefs and attributions of student teachers. Teaching and Teacher Education, 45, 104-114.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication.

Okumuş, K. (2014). Using EPOSTL (European portfolio for student teachers of languages) to foster reflective teaching skills of pre-service teachers in Turkey. Unpublished master’s thesis, Atatürk University, Institute of Educational Sciences, Erzurum.

Olsen, B. (2008a). Teaching what they learn, learning what they live. Boulder, CO: Paradigm Publishers.

Olsen, B. (2008b). How reasons for entry into the profession illuminate teacher identity development. Teacher Education Quarterly, Summer 2008, 23-40.

O’Dwyer, J. B., & Atlı, H. H. (2014). A study of in-service teacher trainer roles, with implications for a curriculum for their professional development. European Journal of Teacher Education, 38(1), 4-20.

Rodgers, C. R., & Raider-Roth, M. B. (2006). Presence in teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12(3), 265-287.

Sachs, J. (2005). Teacher education and the development of professional identity: Learning to be a teacher. In P. Denicolo & M. Kompf (Eds.), Connecting policy and practice: Challenges for teaching and learning in schools and universities (pp. 5–21). Oxford: Routledge.

Simon, S. E. (2013). Chaos of textures or ‘tapisserie’? A model for creative teacher education curriculum design. Australian Journal of Teacher Education, 38(11), 87-102.

Thornberg, R. (2012). Informed grounded theory. Scandinavian Journal of Educational Research, 56(3), 243-259.

Wang, J., Odell, S. J., & Schwille, S. A. (2008). Effects of teacher induction on beginning teachers' teaching: A critical review of the literature. Journal of Teacher Education, 59(2), 132-152. DOI: 10.1177/0022487107314002.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge, UK: The Press Syndicate of the University of Cambridge.

Williams, M., & Burden, R. L. (1997). Psychology for language teachers: A social constructivist approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Wolff, C. E., van den Bogert, N., Jarodzka, H., & Boshuizen, H. P. A. (2014). Keeping an eye on learning: Differences between expert and novice teachers' representations of classroom management events. Journal of Teacher Education, 1-18. DOI: 10.1177/0022487114549810.

Yuan, R., & Lee, I. (2014). Pre-service teachers’ changing beliefs in the teaching practicum: Three cases in an EFL context. System, 44, 1–12.

Zeichner, K. (2005). Becoming a teacher trainer: A personal perspective. Teaching and Teacher Education, 21, 117–124.

91739 22876

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Temel Değerler ile Akademik Sahtekârlık Eğilimlerinin İncelenmesi

Şerife Dilek BELET BOYACI, Gonca BABADAĞ, Mediha GÜNER

İlkokul 4. Sınıf “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersinde Yaşanan Sorunların Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi

Ersen TOPRAK, Selçuk Beşir DEMİR

Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elionora-shofika KHALİDOVA, Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki İmaj Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Emre SÖNMEZ, Necati CEMALOĞLU

Okula Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Meltem ÇENGEL, Tarık TOTAN, Suna ÇÖĞMEN

Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (Mgdoi)’Nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Halil EKŞİ, Tuğba TÜRK, Akif AVCU

Eğitim ve Fen Fakültesi Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Korozyonun Çevresel Etkileri ile İlgili Algılamaları Üzerine Etkisi

Volkan BİLİR, Mehmet Levent AKSU

Özel Eğitim Okulu Yöneticilerinin Özel Eğitim Mevzuatına Dair Görüşleri

Mine KİZİR, Salih Paşa MEMİŞOĞLU

Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Fatma ÜNAL, Cansu KALÇIK

Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Eğitsel Yazılımların Çok Boyutlu Değerlendirilmesi

Hülya KARTAL, Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Şehnaz SUNGURTEKİN