İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN ONUNCU SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE SINIF İÇİ UYGULAMALARA YANSIMASI

Öz Bu araştırmada, 2011 Ortaöğretim Kurumları İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda temel alınan iletişimsel yaklaşımın 10. sınıf İngilizce dersindeki sınıf içi uygulamalara nasıl yansıdığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, sınıf içi uygulamalarda kullanılan etkinlikler ve etkileşimin iletişimsel özelliklerini konu alan ve etkileşim çözümlemesinin kullanıldığı bir sınıf araştırması biçiminde desenlenmiştir. Araştırma grubunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerindeki üç anadolu lisesinde öğrenim gören 85 10. sınıf öğrencisi ve bu sınıflarda derse giren üç İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri doküman incelemesi ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, öğretim programında öğrencilerin hedef dilde iletişimsel gereksinimlerini karşılamalarının amaçlanmasına ve iletişimsel bir öğrenme ortamı oluşturulmasına yönelik uygulamaların önerilmesine karşın, sınıf içi uygulamaların bunları sağlamaya yönelik olmadığını göstermiştir. Bu kapsamda, öğretim programının iletişimsel yaklaşım bağlamında sınıf içi uygulamalara etkili biçimde yansıtılamadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Allen, J. P., Fröhlich, M., & Spada, N. (1984). The Communicative orientation of language teaching: An observation scheme. J. Handscombe, R. A. Orem, & B. Taylor (Ed.) içinde, On TESOL '83: The question of control (s. 231-252). Washington, DC: TESOL.

Allen, P., Swain, M., Harley, B., & Cummins, J. (1990). Aspects of classroom treatment: Toward a more comprehensive view of second language acquisition. P. Allen, M. Swain, B. Harley, & J. Cummins (Ed.) içinde, The development of second language proficiency (s. 57-81). Cambridge: Cambridge University Press.

Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. Essex: Longman.

Avrupa Konseyi. (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment – a guide for users. Strasbourg: Language Policy Division.

Bachman, L. (1990). Fundamental considerations in language testing. New York: Oxford University Press.

Bailey, K. M. (1985). Classroom-centered research on language teaching and learning. M. Celce-Murcia (Ed.) içinde, Beyond basics: Issues and research in TESOL (s. 96-121). Rowley, Mass.: Newbury House.

Bayyurt, Y. (2013). Current perspectives on sociolinguistics and English language education. The Journal of Language Teaching and Learning, 1, 69–78.

Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. Essex: Pearson.

Breen, M. P., & Candlin, C. N. (1980). The essentials of a communicative curriculum in language teaching. Applied Linguistics, 1(2), 89-111.

Brown, D. H. (2007). Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Pearson Education.

Brumfit, C. (1984). Communicative methodology in language teaching: The roles of fluency and accuracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Büyükkantarcıoğlu, N. 2004. A sociolinguistic analysis of the present dimensions of the sociology of language. International Journal of the Sociology of Language, 165, 33–58.

Byram, M. (Ed.). (2001). Routledge encyclopedia of language teaching and learning. London: Routledge.

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics 1(1), 1-47.

Chaudron, C. (1988). Second language classrooms: Research on teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.

Coleman, H. (2010). The English language in development. London: British Council.

Cook, G. (2003). Applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Coulthard, M. (1985). An introduction to discourse analysis. Harlow: Pearson Education.

Devitt, S. M. (1989). Classroom discourse: Its nature and its potential for language learning. Dublin: Trinity College, Centre for Language and Communication Studies.

Doğançay Aktuna, S., & Kızıltepe, Z. (2005). English in Turkey. World Englishes, 24(2), 253–265.

Doğançay Aktuna, S. (1998). The spread of English in Turkey and its current sociolinguistic profile. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 19(1), 24-39.

Dönmez, Ö. (2010). Implementation of the new eighth grade English language curriculum from the perspectives of teachers and students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Er, K. O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf İngilizce Öğretim programlarının değerlendirilmesi. Yayımlamamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ersen-Yanık, A. (2007). A study of English language curriculum implementation in 6th, 7th and 8th grades of public primary schools through teachers' and students' perceptions. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ersen Yanık, A. (2008). Primary school English teachers’ perceptions of the English language curriculum of 6th, 7th and 8th grades. Hacettepe University Journal of Education, 35, 123–134.

Eurydice. (2012). Key data on teaching languages at school in Europe 2012. Brussels: European Commission.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill.

Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research: An introduction. Boston: Pearson.

Gilmore, A. (2007). Authentic materials and authenticity in foreign language learning. Language Teaching, 40, 97-118.

Graddol, D. (2007). Global English, global culture? S. Goodman, & D. Graddol (Ed.) içinde, Redesigning English (s. 242-271). New York: Routhledge.

Hymes, D. (2001). On Communicative Competence. A. Duranti (Ed.) içinde, Linguistic anthropology (s. 53-73). Oxford: Blackwell.

Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15–26.

Karcı, C. (2012). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf İngilizce öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Kefeli, H. (2008). Exploring the perceptions of teachers, students and parents about the new 4 year anatolian high school English program. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kırkgöz, Y. (2006). Teaching EFL at the primary level in Turkey. M. McCloskey, M. Dolitsky & J. Orr (Ed.) içinde, Teaching English as a foreign language in primary school (s. 85-99). Alexandria, VA: TESOL.

Kırkgöz, Y. (2009). Globalization and English language policy in Turkey. Educational Policy, 23(5), 663-684.

Kızıldağ, A. (2009). Teaching English in Turkey: Dialogues with teachers about the challenges in public primary schools. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(3), 188–201.

König, G. (1990). The place of English in Turkey. D. Bozer (Ed.) içinde, The Birth and growth of a department: Department of English Language and Literature: 25th anniversary (s. 157-167). Ankara: Hacettepe University.

Landis, R. J., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.

Little, D. (1991). Learner autonomy: Definitions, issues and problems. Dublin: Authentik.

Littlewood, W., & Yu, B. (2011). First Language and target language in the foreign language classroom. Language Teaching, 44(1), 64-77.

Littlewood, W. (1983). Communicative language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Long, M. H. (1980). Inside the "black box": Methodological issues in classroom research on language learning. Language Learning, 30, 1-42.

McGarry, D. (1995). Learner autonomy: The role of authentic texts. Dublin: Authentik.

McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: The Kappa statistic. Biochemia Medica, 22(3), 276-282.

McKay, S. L. (2008). Researching second language classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Nunan, D. (1989). Understanding language classrooms: Guide for teacher-ınitiated action. New York: Prentice Hall.

Nunan, D. (1999). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Paker, T. (2012). Türkiye'de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? Pamukkale University Journal of Education, 32(2), 89-94.

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Spada, N., & Fröhlich, M. (1995). The communicative orientation of language teaching (COLT) observation scheme: Coding conventions and applications. Sydney: National Centre for English Language Teaching and Research.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tekin-Özel, R. (2011). İlköğretim İngilizce dersi öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Truchot, C. (2002). Key aspects of the use of English in Europe. Strasbourg: Council of Europe.

Widdowson, H. G. (1978). Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press.

Wright, T. (1987). Roles of teachers and learners. Oxford: Oxford University Press.

Yel, A. (2009). Evaluation of the effectiveness of English courses in Sivas Anatolian High School. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

90931 22810

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DINA MODEL İLE GELİŞTİRİLEN BİR TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Elif Kübra DEMİR, Nizamettin KOÇ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKGEN PROBLEMLERİNDEKİ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİ

Duygu YILDIRIM, Nilüfer YAVUZSOY KÖSE

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*

Ozana URAL, Elif ESMER

ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ RESİMLERİN METİNLERLE UYUM DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Adem İŞCAN, Ahmet Turan CIMBIZ

AKRANLARLA VE AKRANLARDAN MESLEKİ ÖĞRENME: İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI DERS PLANLAMA YANSIMALARI

Anıl RAKICIOĞLU-SÖYLEMEZ, Zeynep ÖLÇÜ-DINÇER, Gözde BALIKÇI, Gülden TANER, Sedat AKAYOĞLU

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAZZI GECİKTİRME VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROL

Bilgesu HASÇUHADAR, Hamit COŞKUN

SOYUTTAN SOMUTA, SANALDAN GERÇEĞE: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR

Hıdır Karaduman

ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ ÖLÇEĞİ’NİN (ETCRSÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öznur BAYAR, Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERDEN ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Harun ŞAHİN, Güngör KİL

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARI VE KAVRAM YANILGILARININ MATEMATİKSEL HATALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Deniz KAYA, Hüseyin Cihan BOZDAĞ, Gökçe OK