APARTMANLAR OYUNUNUN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME YETENEKLERİNE OLAN ETKİSİ

Öz Bu çalışmanın amacı zeka oyunlarından biri olan Apartmanlar Oyununun ortaokul matematik öğretmen adaylarının uzamsal görselleştirme yeteneklerine olan etkisini incelemektir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinde 2.sınıfta öğrenim gören 30 adet ortaokul matematik öğretmen adayıyla çalışılmıştır. Çalışmada uygulama 15 oturumda gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinde Ortaokul Zeka Oyunları Programı’nda (2013) belirtildiği gibi Düzey 1 (başlangıç), Düzey 2 (orta) ve Düzey 3 (ileri) olmak üzere üç düzeyde Apartmanlar Oyunu oynatılmıştır. Uygulama başlangıcında ve sonunda uzamsal görselleştirme yeteneğinin ölçülmesi amacıyla MGMP Uzamsal Görselleştirme Testi uygulanmıştır. Testten elde edilen veriler nicel olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Apartmanlar Oyunu oynamanın ortaokul matematik öğretmen adaylarının uzamsal görselleştirme yeteneklerine pozitif yönde etkisi olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

Aykan, F. B. (2013). Farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerin uzamsal becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Battista, M. T. (1990). Spatial visualization and gender differences in high school geometry. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1), 47-60.

Battista, M. T., Wheatley, G. H., & Talsma, G. (1982). The importance of spatial visualization and cognitive development for geometry learning in preservice elementary teachers. Journal for Research in Mathematics Education, 13(5), 332-340.

Bayrak, M. E. (2008). Investigation of effect of visual treatment on elementary school student’s spatial ability and attitude toward spatial ability problems. Unpublished Masters’ Thesis. Middle East Technical University, Ankara.

Ben-Chaim, D., Lappan, G., & Houang, R. T. (1985). Visualizing rectangular solids made of small cubes: analyzing and effecting students' performance. Educational Studies in Mathematics, 16(4), 389-409.

Bottino, R. M., Ferlino, L., Ott, M., & Tavella, M. (2007). Developing strategic and reasoning abilities with computer games at primary school level. Computers & Education, 49(4), 1272-1286.

Bottino, R. M., Ott, M., & Benigno, V. (2009, October). Digital mind games: experience-based reflections on design and interface features supporting the development of reasoning skills. In Proc. 3rd European Conference on Game Based Learning (pp. 53-61).

Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. Cambridge University Press.

Charles, M. T., Bustard, D. W., & Black, M. (2009). Experiences of promoting engagement in game-based learning. Academic Conferences Limited.

Clements, D. H. (1998). Geometric and spatial thinking in young children. Retrieved in January 3 from http://eric.ed.gov/PDFS/ED436232.pdf

Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, 420-464. New York: Macmillan Publishing Company.

Contero, M., Naya, F., Company, P., Saorin, J. L., & Conesa, J. (2005). Improving visualization skills in engineering education. IEEE Computer Graphics and Applications, 25(5), 24-31.

Çakmak, S. (2009). An investigation of the effect of origami-based instruction on elementary students’ spatial ability in mathematics. Doctoral Dissertation. Middle East Technical University, Ankara.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edt.). New York: McGram-Hill Companies.

Gül, Ç. (2014). 8. Sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi başarıları ve uzamsal yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

Ke, F. (2014). An implementation of design-based learning through creating educational computer games: A case study on mathematics learning during design and computing. Computers & Education, 73, 26-39.

Kösa, T. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin uzamsal berecilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Kurbal, M. S. (2015). An investigation of sixth grade students’problem solving strategies and underlying reasoning in the context of a course on general puzzles and games. Masters’ Thesis. Middle East Technıcal University, Ankara.

Linn, M. C., & Petersen, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: a meta-analysis. Child Development, 56, 1479-1498.

Lohman, D. F. (1993). Spatial ability and G. Paper presented at the first Spearman Seminar, University of Plymouth. Retrieved http://faculty.education.uiowa.edu/dlohman

Maier, P. H. (1996). Spatial geometry and spatial ability–How to make solid geometry solid. In Selected papers from the annual conference of didactics of mathematics (pp. 63-75).

McGee, M. G. (1979). Human spatial abilities: psychometric studies and environmental, genetic, hormonal, and neurological influences. Psychological Bulletin, 86(5), 889-918.

Milli Eğititim Bakanlığı (2013). Ortaokul Zeka Oyunları Dersi 5-8. Sınıflar Öğretim Programı. Retrieved in January 1 from http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ilkogretim/zekaoyunlari.pdf

Namlı,

National Council of Teachers Of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, Va.

National Council of Teachers of Mathematics (2003). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, Va.

Okagaki, L., & Frensch, P. A. (1994). Effects of Video Game Playing on Measures of Spatial Performance: Gender Effects İn Late Adolescence. Journal of Applied Developmental Psychology, 15(1), 33-58.

Olkun, S. (2003). Comparing Computer Versus Concrete Manipulatives in Learning 2d Geometry. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 22(1), 43- 46.

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK).

Samur, Y. (2012). Measuring engagement effects of educational games and virtual manipulatives on mathematics (Doctoral dissertation).

Smith, S. (1998). An introduction to geometry through shape, vision and position. Unpublished Manuscript, University of Stellenbosch, Stellenbosch, South Africa

Takahashi, G. (2011). Stereoscopic vision's impact on spatial ability testing. Unpublished Masters’ Thesis. Purdue University, West Lafayette, Indiana

Tartre, L. A. (1990). Spatial orientation skill and mathematical problem solving. Journal For Research İn Mathematics Education, 21(3) 216-229.

Tekin, A.T. (2007). Dokuzuncu ve on birinci sınıf öğrencilerinin zihinde döndürme ve uzamsal görselleştirme yeteneklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara

Turğut, M. (2007). İlköğretim II. Kademede öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Turğut, M. (2010). Teknoloji destekli lineer cebir öğretiminin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Turğut, M. ve Yılmaz, S. (2012). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 19, S. 69-79

Uygan, C. (2011). Katı cisimlerin öğretiminde Google Sketchup ve somut model destekli uygulamaların ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının uzamsal yeteneklerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Uzun, N. (2013). Dinamik geometri yazılımlarının bilgisayar destekli öğretim ve akıllı tahta ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, uzamsal görselleştirme becerisine ve uzamsal düşünme becerisine ilişkin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yıldız, B. (2009). Üç boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yıldız, B., & Tüzün, H. (2011). Effects of using three-dimensional virtual environments and concrete manipulatives on spatial ability. Hacettepe University Journal of Education, 41, 498-508.

Yolcu, B., & Kurtuluş, A. (2010). A study on developing sixth-grade students' spatial visualization ability. Elementary Education Online, Ankara, 9(1), 256-274.

Yurt, E. ve Sünbül, A. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April 2011, Antalya, 927-934

Zeybek, N. (2016) Ortaokul matematik öğretmen adaylarının uzamsal stratejilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

58116 15223

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Nesrin SÖNMEZ, Serpil ALPTEKİN, Bayram BIÇAK

KAYNAŞTIRMA SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL DERS KİTAPLARINDA VE DERSLERDE İLLÜSTRASYON KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAZAK, Meral PER, Orhun TÜRKER

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ

Buşra SARI, Mustafa BAYRAKCI

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT

OKUL MÜDÜRLERİNİN ZÜMRE ÇALIŞMALARINI YÖNETEBİLME DURUMU

Şenyurt YENİPINAR

ÖZEL YETENEKLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ KİMLİK VE ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Adnan ÖZBEY, Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN BİR DERS TABANLI BİLİMSEL TOPLANTI DENEYİMİ

Perihan KORKUT

GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI

Emrehan GÜLTEKİN, Gözde SEZEN GÜLTEKİN

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YAPILAN MATEMATİK ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL ANALİZİ

Ahmet YIKMIŞ, Mehtap KOT, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Burcu AKTAŞ

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YABANCI DİL KELİME BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI

Abdülmenaf GÜL, Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ, Nehir YASAN, Cemil YURDAGÜL, Zahide YILDIRIM