ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI TANIMLAMALARINA VE GÖSTERGELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz Teknolojinin getirdiği yenilikler kapsamında öğretmenlerin de nitelik ve yeterliliklerini güncel tutması ve geliştirmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu (ISTE) tarafından öğretmenler için yayınlanan standartlar çerçevesinde ortaokul öğretmenlerinin bu standartları nasıl tanımladıklarını ve standart göstergelerini kendi eğitim-öğretim faaliyetlerinde nasıl, ne oranda ve hangi uygulamalar ile yansıttıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada çoklu metot yaklaşımı kullanılmış olup açık uçlu survey araştırmasına 64 öğretmen; yarı yapılandırılmış görüşmeler ise 5 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Katılımcıların eğitim teknolojileri standartlarına yönelik tanımlamalarında farklı sonuçlar elde edilmiş olup, öğrenen, işbirlikçi ve tasarımcı standartlarına yönelik tanımları öne çıkmaktadır. Göstergelere ait bulgular da öğretmenlerin farklı düzeyde ve uygulamalar ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde standartları yansıttıklarına ulaşılmıştır. 

Kaynakça

Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlilik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,1-10.

Böke, K. (2011). Çoklu metot kullanımı. K. Böke (Ed.). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (s.399-412). İstanbul: ALFA.

Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, E. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11, 273-291.

Çoklar, N. A., & Odabaşı, F. H. (2009). Eğitim teknolojisi standartları açısından öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme öz yeterliliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 1-16.

Çetin, O., & Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-78.

Dağ, F. (2016). Yaşam boyu öğrenme bağlamında Türkiye’de öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim çalışmalarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 90-111.

Doğru, E., & Aydın, F. (2017). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile ilgili yeterliliklerinin incelenmesi. Journal of History Culture and Art Research, 6(2), 485-506.

Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitim Dergisi, 3, 99-108.

Göksun, O, D., & Kurt, A, A. (2016). 21. Yüzyılda değişen öğreten becerileri. İ. Aytekin, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Eds.). Eğitim teknolojileri okumaları içinde (s. 2-18). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Gökbulut, B., & Çoklar, N. A. (2017). Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji koçluk düzeyi. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 1, 126-138.

Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S. & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 8, 195-213.

ISTE (2018). ISTE Standards for Educators. 26.07.2018 tarihinde https://www.iste.org/standards/for-educators adresinden alınmıştır.

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63-82.

Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. 26.07.2018 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi genelyeterlikleri/icerik/486 adresinden alınmıştır.

Orhan, D., Kurt, A,A., Ozan, Ş.,Vural, S, Ş., & Türkan, F. (2014). Ulusal eğitim teknolojisi standartlarına genel bir bakış. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 2, 65-79.

Ozan, C., & Taşgın, A. (2017) .Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz yeterliliklerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(7), 236-252.

Seferoğlu, S.S. (2004). Teacher qualifications and professional development. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Varank, İ. (2009). Considering material development dimension of educational technologies: Determining competencies and pre-service teachers‘skills in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(2), 119-125.

Yıldız, H., Sarıtepeci, M., & Seferoğlu, S, S. (2013). Fatih projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 375-392.

88434 22502

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Esra SARI, Osman TİTREK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Şeyma BİLGİZ, Adem PEKER

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ

Kübra ASLAN, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Murat KURT

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ FARKINDALIKLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YAPILAN MATEMATİK ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL ANALİZİ

Ahmet YIKMIŞ, Mehtap KOT, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Burcu AKTAŞ

OYUN UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN MERKEZLİ ÖĞRETİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VOLEYBOL DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Mehmet ASMA, Mümine SOYTÜRK

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK ÜZERE YAPILMIŞ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Azize AKTAŞ YASA

EVLİLİKTE BAĞIŞLAMA ÖLÇEĞİ-OLAY: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Emine DURMUŞ, Abdullah MANAP

VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİSYEN OLMAK: RUTİNLER VE BU RUTİNLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Merve ZAYİM KURTAY, Aysemin DURAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMADAN BEKLENTİLERİ: CİNSİYET, PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DENEYİMİ, PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUM VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ

Melike KOÇYİĞİT, Burcu PAMUKÇU