AİLELERİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULADIĞI MOBBİNG DAVRANIŞLARI

Öz Mobbing; iş yerlerinde bir bireyin, belirli bir grup tarafından düşmanca tavırlara sürekli ve sistematik şekilde maruz bırakılması ve bu davranışlar sonucunda mağdur kişinin sağlığının bozulması olarak açıklanabilir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin, ailelerin uyguladığı mobbing davranışlarına yönelik algıları ve bu davranışlarla baş etme yöntemlerini nitel bir araştırma yoluyla incelemektir. Bu amaca ulaşabilmek için ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilerek, her sınıf düzeyinden beş öğretmen olmak üzere, toplam yirmi öğretmenle (on erkek, on kadın)  yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin birçoğunun mobbing mağduru olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin mobbing davranışlarına maruz bırakılmalarının nedenlerine ilişkin verdiği yanıtlar, mobbing uygulayan kişiden kaynaklı nedenler ve kurumsal nedenler olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, mobbing davranışlarına maruz bırakılan sınıf öğretmenlerinin sağlıklarının bozulduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin birçoğunun, MEB’in yetersiz desteği ve yaşadıkları endişe nedeniyle, hukuksal mücadele yolunu tercih etmedikleri görülmektedir.

Kaynakça

KAYNAKÇAAltunay, E., Oral, G., ve Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim kurumlarında mobbing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.Aquino K. and Byron K. (2002). Dominating interpersonal behavior and perceived victimization in groups: Evidence for a curvilinear relationship. Journal of Management, 28 (1),69-87.Aşır, S. K., ve Akın, G. (2014). İlköğretim okullarındaki yıldırmaya (mobbing) toplumsal cinsiyet bağlamında bir bakış. International Journal of Human Sciences, 11(1), 584-602.Carbonaro, S. (2014). Building effective communicatıon methods between teachers and parents for student success in Title I schools, Doktora Tezi, California State University, East Bay.Čech, T. (2010). Mobbing in primary schools: Effects on interpersonal relationships and school climate, options for protection and prevention. School and Health 21 Papers on Health Education, 347 -356.Celep, C. ve Eminoğlu, E. (2012). Primary school teacher's experience with mobbing and teacher's self-efficacy perceptions. Social and Behavioral Sciences, 46, 4761 – 4774.Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2008). Öğretmen ve okul müdürlerinin maruz kaldıkları yıldırmanın yönü. Bilig Dergisi,46, 67-86.Creswell, J. W. (2013). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni. (Çev. Ed. Demir, S. B.). Ankara: Eğiten Kitap. Çelebi, N. ve Kaya, G. T. (2014). Öğretmenlerin maruz kaldığı mobbing (yıldırma): Nitel bir araştırma. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 5(9), 43-66.Çınar, O., ve Akpunar, E. N. (2017). Mobbing ve iş performansına ilişkin öğretmen algılarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 41-58.Çiftçi, S., Saban, A., Şahin, İ., ve Pirinç, B. (2016). İlkokullarda mobbing uygulamalarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. XV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Muğla.Çomak, E. ve Tunç, B. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 197-208.Divincová, A. ve Siváková, B. (2014). Mobbing at workplace and its impact on employee performance. Human Resources Management & Ergonomics, 8, 20-34Einarsen, S. (1999). The nature and causes of bullying at work. International Journal of Manpower, 20(1/2), 16-27.Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Maruz KaldıklarıYıldırmanın Yönü, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Graham-Clay, S. (2005). Communicating with parents: Strategies for teachers. School Community Journal, 16(1), 117-129.Hubert A. B., ve Veldhoven M. V. (2001). Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 415-424.Kelly, D. J. (2005). Reviewing workplace bullying: Strengthening approaches to a complex phenomenon. Journal of Occupational Health and Safety – Australia and New Zealand, 21(6), 551-564.Kıldan, A. O. (2011). Öğretmen-çocuk ilişkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 103-120.Lasater, K. (2016). Parent-teacher conflict related to student abilities: The impact on students and the family-school partnership. School Community Journal, 26(2), 237-262.Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.Mason, J. (2002). Qualitative Researching. Second Edition. London: SAGE Publications.Mercanlıoğlu, Ç. (2010). Çalışma hayatında psikolojik tacizin (mobbing) nedenleri, sonuçları ve Türkiye’deki hukuksal gelişimi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 37-46.Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Meşeci, F. (2008). Öğretmenin sosyalleştirici rolü ve istenmeyen davranışlarla başa çıkma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 115-125.Mimaroğlu, H. ve Özgen, H. (2008). Örgütlerde güncel bir sorun: “mobbıng”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, 201-226.Nielsen, M. B. ve Einarsen, S. (2012). Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review. Work & Stress, 26(4), 309-332.Ocak, S. (2008). Öğretmenlerin Okulda Duygusal Taciz (Mobbing)’e İlişkin Algıları (Edirne İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.Özgan, H. ve Aydın, Z. (2010). Okul-aile birliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. New World Sciences Academy, 5(3), 1170-1189.Özer, B., Bozkurt, N., ve Tuncay, A. (2014). İstenmeyen öğrenci davranışları ve öğretmenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 152-189.Palmieri, C. ve Palma, M. (2017). The relationship between school and community as an opportunity to rethink teaching. US-China Education Review A, 7(1), 49-57.Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem Akademi.Sadık, F. (2002). İlköğretim I. aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(10), 1-23.Şimsek, A. S. (2013). Mobbing kaderimiz midir?. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 1(2), 36-45.Tigrel, E. Y. ve Kokalan, O. (2009). Academic mobbing in Turkey. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 3(7), 1473-1481Yaman, E., Vidinlioğlu, Ö., ve Çitemel, N. (2010). İşyerinde psikoşiddet, motivasyon ve huzur: Öğretmenler çok şey mi bekliyor? Psikoşiddet mağduru öğretmenler üzerine. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1). 1136-1151.Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.Zapf, D. (1999). Organisational, work group related and personal causes of mobbing/bullying at work. International Journal of Manpower, 20(1/2), 70-85.

46513 12846

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE TUTUMLARI

Menekşe ESKİCİ, Raşit ÖZEN

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YAPILAN MATEMATİK ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL ANALİZİ

Ahmet YIKMIŞ, Mehtap KOT, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Burcu AKTAŞ

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI TANIMLAMALARINA VE GÖSTERGELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İlker YAKIN, Selin OKUR

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YABANCI DİL KELİME BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI

Abdülmenaf GÜL, Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ, Nehir YASAN, Cemil YURDAGÜL, Zahide YILDIRIM

OYUN UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN MERKEZLİ ÖĞRETİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VOLEYBOL DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Mehmet ASMA, Mümine SOYTÜRK

KATILIMCILAR KİTLESEL AÇİK ÇEVRİMİÇİ DERSLERE NEDEN KATİLİYORLAR? ATADEMİX ÖRNEĞİ

Melike AYDEMİR, Embiya ÇELİK, Engin KURŞUN, Selçuk KARAMAN

GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI

Emrehan GÜLTEKİN, Gözde SEZEN GÜLTEKİN

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ FARKINDALIKLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Şeyma BİLGİZ, Adem PEKER