Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Öz Bu araştırmada,Fraser (1983) tarafından geliştirilen Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkkültürüne uyarlanması ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesiamaçlanmıştır. Araştırma 364 ortaokul (6-7-8. sınıf) öğrencisinden oluşan birçalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymakiçin Doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizisonuçları, ölçeğin orijinal formundaki altı faktörlü yapının Türk örneklemindedoğrulandığını göstermiştir. Ölçeğin güvenirliği bileşik güvenirlik katsayısıile hesaplanmıştır. Ölçek için hesaplanan bileşik güvenirlik katsayıları,Katılım alt ölçeği için .62, İlişki alt ölçeği için .63, Öğretmen Desteği için.67, Görev Yönelimi için .55, Düzen-Organizasyon için .75 ve KurallarınAçıklığı alt ölçeği için .73 olarak bulunmuştur.  Madde analizi sonucunda, düzeltilmiş maddetoplam korelasyonlarının Katılım alt ölçeği için .41 ile .50 arasında, İlişkialt ölçeği için .45 ile .57 arasında, Öğretmen Desteği alt ölçeği için .39 ile.45 arasında, Görev Yönelimi alt ölçeği için .27 ile .43 arasında,Düzen-Organizasyon alt ölçeği için .40 ile .52 arasında ve Kuralların Açıklığıalt ölçeği için .24 ile .45 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst gruplarınortalamaları arasındaki farkların ölçekte yer alan tüm maddeler için anlamlıolduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA

52130 13621

Arşiv