SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının sanal müze uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubu, Giresun Üniversitesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı dördüncü sınıfta okuyan 41 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu anketle toplanmış, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmeni adaylarının pek çoğunun lisans öğrenimleri boyunca gerçek veya sanal müze ile eğitime yönelik deneyime sahip olmadıklarını göstermiştir. Buna karşın adaylar, lisans öğrenimlerinde sanal müze ile eğitimi mesleki yeterlik açısından gerekli görmektedirler. Ayrıca ilkokul düzeyindeki eğitimde sanal müze uygulamalarının öğrenciler için yararlı olduğunu düşünmektedirler. Araştırma sonuçlarına dayanarak, sınıf öğretmenliği lisans programında okutulan çeşitli derslerin sanal müze uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi önerilmektedir.  

Kaynakça

Alav, O.,Altıngövde, İ. Ş. ve Kaplan, A. (2006). Sanal müzelerde panoramik ve 3 boyutlu görüntü teknikleri ve içerik sorgulama: Isparta Müzesi örneği. 30 Ekim 2018 tarihinde http://kaynak.unak.org.tr/mod/data/view.php?d=1verid=68 sitesinden alınmıştır.

Aktaş, V. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sanal müze kullanımına yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aydoğan, D. (2017). Virtual Museums in the Context of Virtual Reality and Simulation, e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, 1 (2), 137-148.

Barlas Bozkuş, Ş. (2014). Kültür ve sanat iletişimi çerçevesinde Türkiye'de sanal müzelerin gelişimi, The Journal of Academic Social Science Studies, 26, 329-344.

Canlı, K. (2016). İlkokul 4. sınıf görsel sanatlar dersinde sanal müze uygulamasına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Çolak, C. (2006). Sanal Müzeler. M. Akgül, E. Derman, U. Çağlayan, A. Özgit (Ed.), inet-tr’06 - XI. “Türkiye'de İnternet” Konferansı Bildirileri (ss. 307-312). Ankara: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.

Çıldır, Z. & Karadeniz, C. (2014). Museum, education and visual culture practices: Museums in Turkey. American Journal of Educational Research, 2(7), 543-551.

Demirboğa, E. (2010). Sanal müze ziyaretlerinin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal kazanımları üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ermiş, B. (2010). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde “üç boyutlu sanal müze ziyareti” etkinliğine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin iletişimsel boyutu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 63-78.

Kalıncı, E. (2015). 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzelerin grafik tasarım açısından incelenmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 5(4), 57-65.

Karadeniz, C., Okvuran, A., Artar, M. & Çakir İlhan, A. (2015). Contemporary Approaches and Museum Educator within the Context of New Museology, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 48(2), 203-226.

Karataş, S., Yılmaz, A., Kapanoğlu, G. ve Meriçelli, M. (2016). Öğretmenlerin sanal müzelere dair görüşlerinin incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 112-125.

Kaya, R. ve Okumuş, O. (2018). Sanal müzelerin tarih derslerinde kullanımının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Turkish History Education Journal, 7(1), 113-153.

Okan, B. (2018). Günümüz müzecilik anlayışındaki yaklaşımlar ve müze oluşumunu etkileyen unsurlar, Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(4), 215-242.

Oruç, Z. (2016). New reality in museum, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 6(2), 273-290.

Peker, N. (2014). Sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımı ve sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sanal müze kullanımına yönelik tutumları. Yayinlanmamiş Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.

Rayward, W.B. &Twidale, M.B.(1999). From Docent to Cyberdocent: Education and Guidance in the Virtual Museum. Retrieved 30 October 2018 from, Technical Report ISRN UIUCLIS-1999/8+CSCW. To appear in: Archives and Museum Informatics Web Site: http://www.lis.uiuc.edu/~twidale/pubs/docents.html

Salar, H. C. (2009). Views of painting teaching programme candidates toward virtual exhibitions, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1177–1182.

Sürücü O, Başar M.E. (2016). Kültürel mirası korumada bir farkındalık aracı olarak sanal gerçeklik, Artium. 4(1), 13-26.

Teker, N. ve Özer, A. (2016). Sanal müze sanal tur memnuniyet ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Millî Eğitim 209, 314-335.

Turgut, G. (2015). Sosyal bilgiler dersinde bir eğitim aracı olarak sanal müzelerden yararlanma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

Yin, R.K. (2009). Case study research: Design and methods. (4th Edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

YÖK (2018). Sınıf öğretmenliği lisans programı 29 Ağustos 2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Sinif_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf sitesiden alınmıştır.

49274 13026

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI

Mehmet KESKİN, Ceyhun YÜKSELİR

FARKLI MADDE TÜRLERİNE GÖRE FEN OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Esin YILMAZ KOĞAR, Hakan KOĞAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK YAŞAM POZİSYONLARI

Ali KARABABA

ERGENLERDE YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER, EBEVEYN TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hulya ERCAN

ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdurrahman EKİNCİ, Serdar BOZAN

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİLİKLERİ VE SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ebru OCAKCI, Osman SAMANCI

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARINA UYGULANAN FEN EĞİTİM PROGRAMININ FEN ÖĞRENİMİ VE BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevinç ÖLÇER, F. Abide GÜNGÖR AYTAR

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTSEL UYGULAMALARI ÜZERİNE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Aykut DURAK, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ KRİTERLER AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Muhammed Yunusnur NİŞLİ, Zaim Alparslan ACAR, Emine ÖZ NİŞLİ

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNCE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Murat TARHAN