ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Bu araştırmada anasınıfı ve sınıf öğretmenlerinin zorunlu okul öncesi eğitim ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğretmenlerin zorunlu okul öncesi eğitime ne kadar hazır olduğu, zorunlu okul öncesi eğitimin ilkokula başlayacak öğrencilere etkisi, mevcut programın zorunlu okul öncesi eğitim için yeterliliği ile ilgili görüş ve önerileri ele alınmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitliliğe göre belirlenmiştir. Çalışma grubunu 10 anasınıfı öğretmeni ve 10 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma sonucunda; zorunlu okul öncesi eğitiminde bölgesel farklılıkların göz önünde bulundurulması, uygulamaya dönük ve oyunlaştırılmış etkinlikler içermesi, sınıf dışı etkinliklere daha fazla yer verilmesi ve sosyalleşmeyi desteklemesi halinde 1. sınıfa başlayacak öğrencilere alt yapı oluşturarak, dil kazanımı ve gelişimine, öz bakım becerilerinin gelişimine katkısı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Acer, D. (2015) The Arts in Turkish Preschool Education, Arts Education Policy Review, 116:1, 43-50

Aksoy, P. (2014). Hikâye Anlatma Temelli ve Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.

Akyüz, Y.(1996). Anaokullarının Türkiye’de Kuruluş ve Gelişim Tarihçesi. Millî Eğitim Dergisi, Aralık 1996, sayı:132.

Ay, E. (2011). Anasınıfı Öğrencisinin Konuşma Temel Dil Becerisine Anababasının Eğitim Düzeyinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuzmayıs Üniversitesi.

Başal, H.A. Taner Derman, M. (2010) Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler. Uluslararası Araştırmalar Dergisi. s.567.

Başar, M. (2013). Okuma Yazma Öğrenerek İlkokula Başlayan Çocukların Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi. Yıl:17, sayı:56.

Bayraktar, V. (2012). Okuma-Yazmaya Hazırlık Eğitim Programı’nın Anasınıfına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların Yazı Farkındalığı Becerilerine ve İlkokul Birinci Sınıftaki Ses Farkındalığı ve Okuma-Yazma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi.

BÜMKO, (2017). 2017-2019 Orta Vadeli Program. http://www.bumko.gov.tr/TR,958/orta-vadeli-program.html internet adresinden 22.12.2017 tarihinde alınmıştır.

Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.orunların Değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi. Yıl:17, Sayı: 56.

Ercan, Z.G. (2009). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarına Verilen Görsel Algı Eğitiminin Görsel-Motor Koordinasyon Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.

Ergişi, A. (2014). Türkçe Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.

Erkan, S., Kırca, A. (2010). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:38, sayfa: 94-106

Erkuş, S., Yazar, T. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:20, Sayfa: 196-211.

Fidan, N., Erden, M. (1993). Eğitime Giriş. Meteksan Yayıncılık.

İnternet, (2017). https://www.ntv.com.tr/egitim/okul-oncesi-egitimin-takibi-54-ay-ile-basliyor,voUbqoHAs0W5xDWvGUuYdw?_ref=infinite internet adresinden 22/12/2017 tarihinde alınmıştır.

Güven, G. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programı. Okul Öncesi Eğitime Giriş, (Ed: Gülden Uyanık Balat). Ankara: Pegem

Kandır, A. (2001). Çocuk Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi, sayı:151, Temmuz, Ağustos, Eylül.

Kılıç, Z. (2013). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Okul Bahçesinde Görmek İstedikleri Ortam Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.

MEB, (2005). Avrupa Birliği Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitimin Gelişimi Ve Mevcut Durumu. Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Yaz 2005, Yıl 33.

MEB, (2014). Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

MEB, (2017). Türk Eğitim Sistemi 2017. Strateji Geliştirme Başkanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Turk_Egitim_Sistemi_2017/TES_2017.pdf internet adresinden 22.12.2017 tarihinde alınmıştır.

Melhuish, E. C. (2004). Child Benefits: The importance of investing in quality childcare. London: Daycare Trust

Mercan, E. (2007). Anasınıfı Çocuklarında Konuşma Temel Dil Becerisinin Üstlendiği İşlevler. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuzmayıs Üniversitesi.

NICHD. (2002), 'Early Child Care and Children's Development Prior to School Entry: results from the NICHD Study of Early Child Care.' American Educational Research Journal, 39, (1): 133-164.

OECD, (2017). Education at a Glance. http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm adresinden 26/12/2017 tarihinde alınmıştır.

Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1997), Okulöncesi Eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Oktay, A. (1990). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı:2, Sayfa:152-160.

Öztürk, A., Engin Deniz, M. (2008). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Yetenekleri İş Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elementary Education Online, 7(3), 578-599.

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2010). Early Childhood Matters. Routledge, New York.

Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı Ve İlköğretim I. Sınıfa Devam Eden Çocukların Velileri Ve Öğretmenlerinin Çocuk Olgunluğu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Üner, E. (2011). Okul Öncesi Eğitim Programındaki 36-72 Aylık Çocuklara Farklılıklara Saygı Eğitimi Kazandırmanın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.

Yalman, D. (2007). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin, Birinci Sınıf Öğretmenlerinin, Ana Sınıfı Öğretmenlerinin ve Okul Öncesi Eğitim Almış Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçişte Yaşanan Uyum Sorunlarıyla İlgili Görüşleri. Marmara Üniversitesi.

Yıldırım, A. ve Şimşek H.( 2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.

Yıldız, S. (2013). Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

49843 13087

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ KRİTERLER AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Muhammed Yunusnur NİŞLİ, Zaim Alparslan ACAR, Emine ÖZ NİŞLİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA NE KADAR İLİŞKİLENDİREBİLİYOR?

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Türkan SUNGUR, Handan BÜLBÜL

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ahmet BAŞKAN

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI

Mehmet KESKİN, Ceyhun YÜKSELİR

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARINA UYGULANAN FEN EĞİTİM PROGRAMININ FEN ÖĞRENİMİ VE BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevinç ÖLÇER, F. Abide GÜNGÖR AYTAR

BELİREN YETİŞKİNLİK ÖLÇEĞİNİN CİNSİYETE VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ

Nezaket Bilge UZUN, Bilge BAKIR AYĞAR, Mehtap SEZGİN, Arzu GÜL TOPUZ

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİLİKLERİ VE SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ebru OCAKCI, Osman SAMANCI

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNCE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Murat TARHAN

ERGENLERDE YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER, EBEVEYN TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hulya ERCAN