ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTSEL UYGULAMALARI ÜZERİNE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışmada artırılmış gerçeklik uygulamalarının yarattığı etkinin öğrenci gözünden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmada ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına dair görüşlerinin incelenmesi için nitel yöntemden yararlanılmıştır. Bu çalışma Teknoloji ve Tasarım dersine katılan 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 bahar döneminde 43 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilerin artırılmış gerçekliğe yönelik görüşlerini almak için veri toplama aracı olarak bir form hazırlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin geleneksel sınıf ortamlarındaki ders etkinlikleri ile artırılmış gerçeklik uygulamalarını karşılaştırmalarına dair görüşlerine göre en sık belirtilen kodların “eğlenceli öğrenme ortamı sunmak” ve “öğrenme sürecini dikkat çekici ve etkili yapmak” olduğu bulunmuştur. Öğrenciler artırılmış gerçeklik uygulamalarının bundan sonraki derslerde kullanılmasının ders başarısına olumlu katkı yapacağını düşünmektedir. Ancak artırılmış gerçekliğin eğitim süreçlerine katkısının olmayacağını belirten öğrenciler de vardır. Artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanırken yaşanan güçlükler/zorluklar hakkındaki öğrenci görüşlerine göre en sık “akıllı telefon sahipliğinin/erişiminin olmaması” olduğu görülmüştür. Öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanımının en faydalı olacağını düşündüğü dersi “Fen Bilimleri” olarak belirtmektedir.

Kaynakça

Arslan, A. & Elibol, M. (2015). Eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi: Android işletim sistemi örneği. Journal of Human Sciences, 12(2), 1792-1817.

Arvanitis, T. N., Petrou, A., Knight, J. F., Savas, S., Sotiriou, S., Gargalakos, M., & Gialouri, E. (2009). Human factors and qualitative pedagogical evaluation of a mobile augmented reality system for science education used by learners with physical disabilities. Personal and ubiquitous computing, 13(3), 243-250.

Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence, 6(4), 355‐385.

Billinghurst, M. (2002). Augmented reality in education. New horizons for learning, 12. Retrieved from http://www.academia.edu/download/4810740/ar_edu.pdf on 20.01.2018.

Bronack, S. C. (2011). The role of immersive media in online education. The Journal of Continuing Higher Education, 59(2), 113-117.

Caudell, T. P. & Mizell, D. W. (1992, January). Augmented reality: An application of heads-up display technology to manual manufacturing processes. In System Sciences, 1992. Proceedings of the Twenty-Fifth Hawaii International Conference on (Vol. 2, pp. 659-669). IEEE.

Delello, J. A. (2014). Insights from pre-service teachers using science-based augmented reality. Journal of Computers in Education, 1(4), 295–311.

Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., ve Kloos, C. D. (2012). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586–596.

Gün, E. (2014). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin uzamsal yeteneklerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Farias, L., Dantas, R., & Burlamaqui, A. (2011, September). Educ-AR: A tool for assist the creation of augmented reality content for education. In Virtual Environments Human-Computer Interfaces and Measurement Systems (VECIMS), 2011 IEEE International Conference on (pp. 1-5). IEEE.

Johnson, L. F., Levine, A., Smith, R. S., & Haywood, K. (2010). Key emerging technologies for elementary and secondary education. The Education Digest, 76(1), 36.

Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). “Making it real”: exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10(3-4), 163-174.

Kesim, M., & Ozarslan, Y. (2012). Augmented reality in education: current technologies and the potential for education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 297-302.

Kirkley, B. S. E., & Kirkley, J. R. (2004). Creating Next Generation Blended Learning Environments Using Mixed Reality , Video Games and Simulations, TechTrends 49(3). 42-53.

Klopfer, E. & Squire, K. (2008). Environmental Detectives—the development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational Technology Research and Development, 56(2), 203-228.

Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M., & Peire, J. (2011). New technology trends in education: Seven years of forecasts and convergence. Computers & Education, 57(3), 1893-1906.

Martín-Gutiérrez, J., Saorín, J. L., Contero, M., Alcañiz, M., Pérez-López, D. C., & Ortega, M. (2010). Design and validation of an augmented book for spatial abilities development in engineering students. Computers & Graphics, 34(1), 77-91.

Matcha, W. & Rambli, D. R. A. (2013). Exploratory study on collaborative interaction through the use of augmented reality in science learning. Procedia Computer Science, 25, 144-153.

Miles MB, Huberman AM. (1994).Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd ed. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications;

Morrison, A., et al. (2009). Like bees around the hive: a comparative study of a mobile augmented reality map. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp 1889–1898. Retrieved from www.mpi-inf.mpg.de/~oantti/pubs/0787-morrison.pdf on 20.01.2018.

Nincarean, D., Alia, M. B., Halim, N. D. A., & Rahman, M. H. A. (2013). Mobile augmented reality: The potential for education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 657-664.

Sarıtepeci M., Durak, H. ve Balıkçı, H. C. (2017). Ders Süreçlerinde Arttırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin Kullanılmasının Öğrenen Katılımına Etkisinin İncelenmesi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Örneği. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sezer, B., Karaoglan Yilmaz, F. G., & Yilmaz, R. (2013). Integrating Technology into Classroom: The Learner-Centered Instructional Design. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(4), 134-144.

Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2016). Öğrenme ortamlarında yeni bir araç: Bir eğitlence uygulaması olarak artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojileri Okumaları, 417-438.

Sırakaya, S., & Kılıç-Çakmak, E. (2016). Ortaokul öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına karşı olan tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Singhal, S., Bagga, S., Goyal, P., & Saxena, V. (2012). Augmented chemistry: Interactive education system. International Journal of Computer Applications, 49(15), 1–5.

Somyürek, S. (2014). Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80.

Sumadio, D. D. & Rambli, D. R. A. (2010, March). Preliminary evaluation on user acceptance of the augmented reality use for education. In Computer Engineering and Applications (ICCEA), 2010 Second International Conference on (Vol. 2, pp. 461-465). IEEE.

Squire, K. & Klopfer, E. (2007). Augmented reality simulations on handheld computers. The journal of the learning sciences, 16(3), 371-413.

Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Wojciechowski, R., & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers & Education, 68, 570-585.

Yıldız, H., Sarıtepeci, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı, 1, 375-392.

Yıldız, H., & Seferoğlu, S. S. (2013). Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü. Middle Eastern and African Journal of Educational Research (MAJER), 3, 69-79.

57881 15155

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BELİREN YETİŞKİNLİK ÖLÇEĞİNİN CİNSİYETE VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ

Nezaket Bilge UZUN, Bilge BAKIR AYĞAR, Mehtap SEZGİN, Arzu GÜL TOPUZ

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ahmet BAŞKAN

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARINA UYGULANAN FEN EĞİTİM PROGRAMININ FEN ÖĞRENİMİ VE BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevinç ÖLÇER, F. Abide GÜNGÖR AYTAR

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ İLE MESLEKİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Melih Derya GÜRER, Demet GÜL, Canan KONYAOĞLU

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA NE KADAR İLİŞKİLENDİREBİLİYOR?

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

ERGENLERDE YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER, EBEVEYN TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hulya ERCAN

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖRNEKLER: TEMEL TANIM, KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR

Duygu ÖREN VURAL, Fulya KULA

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİLİKLERİ VE SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ebru OCAKCI, Osman SAMANCI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK YAŞAM POZİSYONLARI

Ali KARABABA

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNCE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Murat TARHAN