5. 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ SINIF ETKİNLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmada 5. Sınıf, 6. Sınıf ve 7. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi sınıf etkinliklerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada nicel model kullanılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan araştırma türlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiş 2018-2109 eğitim öğretim yılı içerisinde İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ortaokulda okuyan 111’i kız 125’i erkek olmak üzere, 236 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın ilk aşamasında tesadüfi örnekleme yöntemine göre İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 30 öğrenciye pilot uygulama yapılmıştır. Her bir öğrenciye yaklaşık 25 dakika süre verilmiştir. Araştırmada “sınıf etkinliklerim” ölçeği kullanılmıştır. Sınıf etkinliklerim ölçeği Gentry ve Gable (2001) tarafından oluşturulmuş, Türk kültürüne uyarlaması ise Deniz ve Saranlı (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Verilerin toplanma süreci, araştırmacı tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında farklı gün ve saatlerde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sınıf etkinliklerim ölçeği puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, sınıf içerisinde Sosyal Bilgiler dersinde yapılan etkinlikler öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, yeteneklerini zorlamalı ve öğrencilerin etkinliklerden eğlenmeleri sağlanmalıdır.

Kaynakça

Altun, A. (2013). Yapılandırmacı yaklaşım, sosyal bilgiler programları ve ders kitapları. Bülent Akbaba (Ed.). Konu Alanı Ders İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler.(s. 2-26). Ankara: Pegem Akademi.

Aykaç, N. (2007).İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 19-35.

Azevedo, S. F., Disessa, A. A. & Sherin, B. L. (2012). An evolving framework for describing student engagement in classroom activities. Journal of Mathematical Behavior, 31, 270-289.

Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem ve teknikler. Ankara: Pegem Akademi.

Beydoğan, Ö. H. (2012). Okullarda uygulanan sosyo ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin değer edinimine etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (4), 1171-1204.

Bozpolat, E. (2016). İlkokullarda uygulanan serbest etkinlikler dersine ilişkin öğretmen görüşleri. ZfWT, 8 (2), 217-239.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çermik, H. (2015). Eğitimde program ve planlama. Birsen Doğan, Vesile Alkan (Ed.). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (s.1-23).Ankara: Eğiten Kitap.

Deniz, K. Z. ve Saranlı, G. A.(2017). Sınıf etkinliklerim ölçeğinin (SEÖ) Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8 (2), 169-182.

Duman, T. (2006). Yeni Bir döneme başlangıç. Leyla Küçükahmet (Ed.). Sınıf yönetimi. (s.219-237)Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gentry, M., Gable, K. R. ve Rizza, M. R (2002). Students’ Perceptions of Classroom Activities: Are There Grade-Level and Gender Differences?. Journal of Educational Psychology. 94(3), 539-544.

Gentry, M., Gable, R. K. ve Springer, P. (2000). Gifted and nongifted middle school students: are their attitudes toward school different as measured by the new affective ınstrument, my class activities ...?. Journal for the Education of the Gifted,24(1), 74-96.

Gentry, M., Rizza, M. G. ve Gable, K. R. (2001). Gifted students' perceptions of their class activities:differences among rural, urban, and suburban student attitudes. Gifted Child Quarterly. 45(2), 115-129.

Güçlü, N. (2006). İletişim. Leyla Küçükahmet (Ed.). Sınıf Yönetimi. (s.191-214).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kıldan, O. A. (2011). Öğretmen-çocuk ilişkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 103-120.

Kutnick, P., Ota, C. ve Berdondini, L. (2008).Improving the effects of group working in classrooms with young school-aged children: Facilitating attainment, interaction and classroom activity. Learning and Instruction ,18, 83-95.

Pereira, N., Peters, J. S. ve Gentry, M. (2010). My Class Activities instrument as used in Saturday enrichment program evaluation. Journal of Advanced Academics, 21, 568–593.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.

Sönmez, V. (2010). Sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı yayıncılık.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2017). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tay, B. (2013). Sosyal Bilgiler öğretiminin dünü, bugünü ve yarını. Refik Turan, Kadir Ulusoy (Ed.). Sosyal bilgilerin temelleri. (s.2-16). Ankara: Pegem Akademi.

90952 22812

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler