Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

ADINA SAHİBİ ǀ Owner

Dr. Mustafa BALÇIK

GENEL YAYIN YÖNETMENİ ǀ

Genaral Director

Dr. Mehmet BULUT

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ǀ

Editor in Chief

Özlem ÖZKARSLI

DANIŞMA KURULU ǀ Advisory Board

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN (Hacettepe Ünv.)

Prof. Dr. Ġsmail DOĞAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. F. Rıfat ORTAÇ (Ġstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Ġhsan SEZAL (TOBB ETÜ)

Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ (Memorial Hastanesi)

Prof. Dr. Nevzat TARHAN (Üsküdar Üniversitesi)

Doç. Dr. Basri Hakan HAKYEMEZ (G SB MüsteĢarı)

Doç. Dr. Yusuf TEKĠN (Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı)

Doç. Dr. Levent ERASLAN (Kırıkkale Üniversitesi)

YAYIN VE HAKEM KURULU

Editorial-Publishing Board

Prof. Dr. Suna BAġAK (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Esra BURCU (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Tevfik ERDEM (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ġnci ERDEM ARTAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ESKĠN (Adnan Menderes Ünv.)

Prof. Dr. Abdulkadir IġIK (Namık Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz KARADENĠZ (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem KILIÇ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Kezban ÇELĠK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Sezgin ÇELĠK (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa ORÇAN (Yıldırım Beyazıt Ünv.)

Doç. Dr. Ertan ÖZENSEL (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Birsen ġAHĠN (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Orçun ĠMGA (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUNOĞLU (Anadolu Ünv.)

Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZGEYĠKLĠ (Erciyes Ünv.)

Yrd. Doç. Dr. Zafer ÇELĠK (Yıldırım Beyazıt Ünv.)

Yrd. Doç. Dr. Susran Erkan EROĞLU (Selçuk Ünv.)

Yrd. Doç. Dr. Murat ġENTUNA (Ġnönü Üniversitesi)

Dr. Abdulkadir MAHMUTOĞLU (GSB, Genel Müdür)

Dr. Mehmet BULUT (GSB, Genel Müdür. Yrd.)

Dr. Mustafa BALÇIK (GSB, Daire BaĢkanı)

Dr. Hüseyin DEMĠR (GSB, Daire BaĢkanı)

Dr. Selin ERTÜRK ATABEY (Gazi Üniversitesi