Baki SAHİN

117 24

SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK YAKLAŞIMININ, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Öz Bir eylem araştırması olarak tasarlanan bu çalışmada yöntem olarak seçilen sorgulama temelli öğrenmenin matematik derslerine uyarlanmış şekli kullanılmıştır. Eylem planının uygulanmasında Chin E. vd., ( 2016) tarafından PRIMAS projesi kapsamında oluşturdukları Sorgulama Temelli Matematik Öğretimi (STMÖ) modeli benimsenmiştir. Temel matematik 1 dersini alan matematik öğretmen adaylarının, önceki eğitimlerinde matematik dersini öğrendikleri bilgileri sorgulamadan öğrendikleri tespit edilmiştir. Bunun üzerine planlanan STMÖ planı Temel Matematik 1 dersinin öğretimi sürecince uygulanmıştır. Bu uygulama süreci ve sonuçları bu makalede tartışılmıştır. Uygulama sürecinin ilk haftalarında öğretmen adaylarının alışık olmadıkları bu uygulamaya tepki gösterdikleri görülmüştür. İlerleyen haftalarda yönteme alışan öğretmen adaylarının uygulamaya ilişkin görüşleri alınmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerinin dört tema altında toplandığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları, matematiğin doğası teması altında matematiğe bakış açılarının değiştiğini, matematiğin mantığını öğrendiklerini, matematiğin ezberlenerek yapılamayacağını ve matematiği öğrenmek için sürecin önemini vurgulamışlardır. Yöntem temasında matematiği sorgulayarak, düşünerek, ezberlemeden, somutlaştırarak öğrendiklerini belirtirken, ilk haftalarda yönteme adapte olamadıklarını ve zorlandıklarını söylemişlerdir. Öğretmen becerileri teması altında yöntemin kendilerini öğretmen gibi hissettirdiğini ve artık öğrenci sorularına cevap verebileceklerini düşündüklerini; duyuşsal özellikler tema başlığı altında ise heyecan verici, iyi, faydalı ve beklentilerinin üzerinde bir ders olduğunu belirtmişlerdir. Az sayıda da olsa dersten sıkıldım diyen ve farklı konuları görmeyi uman öğretmen adayları olmuştur. 

Kaynakça

Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1–12.

Artigue, M., & Blomhøj, M. (2013). Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. ZDM, 45(6), 797–810.

Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychological Review, 64(6), 359-372. http://dx.doi.org/10.1037/h0043445

Büyüköztürk, Ş., Aygün, Ö., Çakmak, E. K., Karadeniz, Ş., (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Pegem Yay.

Center for Inspired Teaching. (2008). Inspired issue brief: Inquiry-based teaching. Retrieved from http://www.inspiredteaching.org/wp-content/uploads/impact-research-briefs-inquiry-based-teaching.pdf

Chapman, O. (2011). Elementary school teachers’ growth in inquirybased teaching of mathematics. ZDM, 43(6–7), 951–963.

Chapman, O., & Heater, B. (2010). Understanding change through a high school mathematics teacher’s journey to inquiry-based teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 13(6), 445 – 458.

Chin, E., Lin, Y., Tuan, H. (2016). Analyzing Changes in Four Teachers’ Knowledge and Practice of Inquiry-Based Mathematics Teaching. Asia-Pacific Edu Res 25(5–6):845–862.

Cohen, L., Manion L. & Morrison K. (2005) Research methods in education. 5th edition. London and New York: RoutledgeFalmer.

Collins, A., & Spiegel, S. A. (1995). So you want to do action research?http://www.chem.fsu.edu/~gilmer/PDFs/Action%20research_Science%20FEAT%20teachers.pdf#page=77. Adresinden 17.12.2018 tarihinde edinilmiştir.

Dorier, J., & Maaß, K. (2014). Inquiry based Mathematics education. Encyclopedia of Mathematics education (p. 300-304). Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer.

Dorier, J. L., & García, F. J. (2013). Challenges and opportunities for the implementation of inquiry-based learning in day-to-day teaching. ZDM, 45(6), 837-849.

Ekiz, D.(2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Anı yayıncılık.

Engeln, K., Euler, M., & Maass, K. (2013). Inquiry-based learning in mathematics and science: A comparative baseline study of teachers’ beliefs and practices across 12 European countries. ZDM, 45(6), 823-836.

Friedman, D. B., Crews, T. B., Caicedo, J. M., Besley, J. C., Weinberg, J., & Freeman, M. L. (2010, June). An exploration into inquiry-based learning by a multidisciplinary group of higher education faculty. Higher Education, 59(6), 765-783.

Gutierez, S. B. (2015). Collaborative professional learning through lesson study: Identifying the challenges of inquiry-based teaching. Issues in Educational Research, 25(2), 118-134.

Ennis, R. H. (1991, March). Critical thinking: A streamlined conception. Teaching Philosophy, 14(1), 5-25. Retrieved from https://www.pdcnet.org/teachphil

Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and

Clark (2006). Educational Psychologist, 42(2), 99-107.

Isıksal-Bostan, M., Sahin, E., & Ertepınar, H. (2015). Teacher beliefs toward using alternative teaching approaches in science and mathematics classes related to experience in teaching. International Journal of Environmental & Science Education, 10(5), 603-621. Retrieved from http://www.ijese.net/

Justice, C., Rice, J., Roy, D., Hudspith, B., & Jenkins, H. (2009, December). Inquiry-based learning in higher education: Administrators’ perspectives on integrating inquiry pedagogy into the curriculum. Higher Education, 58(6), 841-855.

Kinsey, L. C., & Moore, T. E. (2014, September). Narrative structure in inquiry-based learning. Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 25(3), 212-220.

Kogan, M., & Laursen, S. L. (2014). Assessing long-term effects of inquiry-based learning: A case study from college mathematics. Innovative Higher Education, 39(3), 183-199.

Maaβ, K. (2018) Scaling up Innovative Teaching Approaches in Mathematics: Supporting Teachers to Take up a New Role as Professional Development Course Leaders for Inquiry-Based Learning, Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No. 7

MEB, İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Program, MEB Yayınları, Ankara, 2009.

MEB, İlkokul Matematik Dersi 1-4. Sınıflar Öğretim Program, MEB Yayınları, Ankara, 2015.

MEB, Matematik Dersi Öğretim Programı(İlkokul ve Ortaokul 1-8. Sınıflar), MEB Yayınları, Ankara, 2018.

Miranda, R. J., & Damico, J. B. (2015, Summer). Changes in teachers’ beliefs and classroom practices concerning inquiry-based instruction following a year-long ret-plc program. Science Educator, 24(1), 23-35.

National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education standards. Washington, DC: National Academy Press.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.Saad, R., & BouJaoude, S. (2012). The relationship between teachers’ knowledge and beliefs about science and inquiry and their classroom practices. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 8(2), 113–128.

Schwab, J. J. (1958, November). The teaching of science as inquiry. Bulletin of the Atomic Scientists, 14(9), 374-379.

Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense-making in mathematics. In D. Grouws, Handbook for research on mathematics teaching and learning (pp. 334-370). New York, NY: MacMillan

Skoda, J., Doulik, P., Bilek, M., & Slmonova, I. (2015). The effectiveness of inquiry based science education in relation to the learners’ motivation types. Journal of

Baltic Science Education, 14(6), 791-803. Retrieved from http://www.jbse.webinfo.lt/journal.htm

Swan, M. (2007). The impact of task-based professional development on teachers' practices and beliefs: A research study. Journal of Mathematics Teacher Education, 10(4-6), 217-237.

Wee, B., Shepardson, D., Fast, J., & Harbor, J. (2007). Teaching and learning about inquiry: Insights and challenges in professional development. Journal of Science Teacher Education, 18, 63–89.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 5.genişletilmiş baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

90827 22796

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN EŞLİ RUMİNASYON VE ÖZ- DUYARLIK DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Begüm TOPRAK, Sakine Gülfem ÇAKIR

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Derya Özlem YAZLIK

YÖNETİCİ VE LİDER KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

Kaya YILDIZ, Ramazan ERTÜRK

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kani ÜLGER

YENİ NESİL ÖLÇME ARACI FLİPQUİZ

șeyma TAȘLIÇAY ARSLAN

ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TOULMİN ARGÜMAN MODELİ BİLEŞENLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümmüye Nur TÜZÜN, Volkan BİLİR, Gülseda EYCEYURT TÜRK

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ GİZLİLİK, ÇOKLU İLİŞKİLER VE MESLEKİ YETERLİK KONULARINDAKİ ETİK İKİLEMLERİ

Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ

ÖĞRENME ORTAMLARININ FİZİKSEL DÜZENİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Duygu KOZAN, Ayçin EMEKSEVER, Gönül ONUR SEZER

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Erdem TİRİTOĞLU, Derya KILIÇOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGU DURUMLARININ FARKLI SINIFLAMALARA GÖRE İNCELENMESİ

Kamil YILDIRIM, Hasan TABAK