YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz Sanat bireyin yaratıcı düşünmesini geliştiren bir işleve sahiptir. Plastik sanatlar ve görsel sanatlar alanlarında değerlendirilen Resim İş Eğitimin de öğrencilerin yaratıcı düşüncesini geliştirdiği birçok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Bu durumu destekler biçimde alan yazında birçok araştırma, özellikle uygulamaya dayalı resim iş eğitiminin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğine yönelik bulgular raporlamıştır. Buna göre, ilgili eğitim programının uygulama ağırlıklı yapısının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin olumlu yönde gelişimi açısından önemli olduğu iddia edilebilir. Buna karşın, 2018-2019 öğretim yılında yürürlüğe giren yeni yükseköğretim resim iş eğitimi programında atölye-uygulamaya dayalı derslerin sürelerinde bir azalma olduğu görülmektedir. Buna göre, ilgili alan yazına dayanarak, yeni programı bir önceki programla karşılaştırarak, yarının bireylerini yetiştirecek öğretmen adaylarımızın yaratıcı düşünme gelişimine olası etkilerinin ortaya konması, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin analizinde betimleyici istatistik tekniklerinden Simpson’ın İkilemi ve Korelasyon istatistikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yeni programda atölye-uygulama ders sürelerinde istatiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar özetlenip yorumlanmış ve gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Allen, A. D. (2010). Complex spatial skills: The link between visualization and creativity. Creativity Research Journal, 22, 241-249, doi:10.1080/10400419.2010.503530

Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma, (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Boling, E. (2016a). Introduction. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 1-3). Third Avenue, NY: Routledge.

Boling, E. (2016b). How I learned, unlearned, and learned studio again. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 88-100). Third Avenue, NY: Routledge.

Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel veri toplama araçları, Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri’nde bölüm. (Editör: Mustafa Metin). Ankara: Pegem Akademi.

Christensen, L. B., Burke Johnson, R. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri, (Çev.: Çiğdem Apaydın, Gürsel Güler, Adnan Boyacı, Mehmet Karakuş, ….& Sabiha İşçi). (2.Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.

Duer, F. M. (2016). Reflective practice: Educational changes based on professional expertise. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 164-179). Third Avenue, NY: Routledge.

Erinç, S. M. (1998). Sanat Psikolojisi'ne Giriş, Ankara: Ayraç Yayınevi.

Gray, C. M. & Smith, K. M. (2016). Critical views of studio. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 260-270). Third Avenue, NY: Routledge.

Kerr, B. & McKay, R. (2013). Searching for Tomorrow's Innovators: Profiling Creative Adolescents, Creativity Research Journal, 25(1), 21-32. http://dx.doi.org/10.1080/10400419.2013.752180

Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Locher, P. J. (2010). How does a visual artist create an artwork. In J. C. Kaufman, & R. J. Stenberg (Eds.). The Cambridge Handbook of Creativity. (pp. 131 -144). U.K., Cambridge: Cambridge University Press.

Miga, E., Burger, K., Hetland, L., & Winner, E. (2000). Does studying the arts engender creative thinking? Evidence for near but not far transfer. Journal of Aesthetic Education, 34, 91-104.

Newton, L. & Beverton, S. (2012). Pre-service teachers’ conceptions of creativity in elementary school English. Thinking Skills and Creativity, 7, 165 - 176, doi: 10.1016/j.tsc.2012.02.002

Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Rieber, L. P., Clinton, G. & Kopcha, T. J. (2016). The studio approach at the University of Georgia: Always a work in progress. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 37-59). Third Avenue, NY: Routledge.

Rostan, S. M. (2005). Educational Intervention and the Development of Young Art Students’ Talent and Creativity, Journal of Creative Behavior, 39(5), 237-261.

Runco, M. A. (2014). Creativity. (Second Edition). U.S.A.: Elsevier Inc.

San, İ. (1985). Sanat ve yaratıcılık eğitimi olarak tiyatro, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen “Gençlik tiyatrosu” Sempozyumunda sunulan bildiri (30 Mart, 1985).

San, İ. (2003). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınları. 3. Baskı.

Schwier, R. A. (2016). Hitler and Yon: Learning ID in a studio-based authentic ID context. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 21-36). Third Avenue, NY: Routledge.

Sezer, H. (2001). İlköğretimde Resim-İş Eğitimi. Ankara: M.E.B.

Sternberg, R. J. (2003) Creative Thinking in the Classroom, Scandinavian Journal of Educational Research, 47(3), 325-338, doi:10.1080/00313830308595

Uysal, A. (2005). İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, s.41-47.

Wilson, J. (2016). The lake course: A studio a part. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 123-136). Third Avenue, NY: Routledge.

49814 13087

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIKLARININ OKULUN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Emel TÜZEL İŞERİ, Burcu YAVUZ TABAK

ÇOCUKLARDA YARATICILIĞIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Güneş SALI

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kani ÜLGER

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA UYGULANAN AKICI OKUMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Tüncay TUTUK, Macid Ayhan MELEKOĞLU

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Erdem TİRİTOĞLU, Derya KILIÇOĞLU

ÖĞRENCİLERİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA İLİŞKİN FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Çağrınur SAĞ, Fatma ÜNAL

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANILMASI VE KULLANILMAMASINA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI

Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Hasan Hüseyin MUTLU, Enes ÇİNPOLAT

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ayşegül Karabay, Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN, Ayten Pınar BAL

ÖĞRENME ORTAMLARININ FİZİKSEL DÜZENİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Duygu KOZAN, Ayçin EMEKSEVER, Gönül ONUR SEZER

VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Elif TAŞLIBEYAZ