ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA DÖNÜŞÜMSEL ÖĞRENME KURAMI UYGULAMALARININ ETKİSİ

Öz Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarına dönüşümsel öğrenme kuramı uygulamalarının etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada kontrol gruplu ön test- son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ege bölgesindeki bir ilin merkez ilçesinde yer alan bir devlet okulunun 5. sınıflarında öğrenim görmekte olan 34 öğrenci oluşturmuştur. Deney grubunda yer alan 18 öğrenci ile dönüşümsel öğrenme kuramına dayalı ders işlenirken, kontrol grubunda yer alan 16 öğrenciyle ise dersler fen bilimleri dersi öğretim programı doğrultusunda yürütülmüştür. Dönüşümsel öğrenme kuramının uygulaması 5. sınıf fen bilimleri dersi “İnsan ve Çevre” ünitesi “İnsan ve Çevre İlişkisi” konusunda, toplam 11 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Atasoy (2005) tarafından geliştirilmiş olan Çevre Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubu öğrencilerinin çevre tutum ölçeği son test puanlarının kontrol grubu öğrencilerinin çevre tutum ölçeği son test puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

Kaynakça

Alpak Tunç, G. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik yaklaşımları ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Alpak Tunç, G. ve Yenice, N. (2017). An analysis of pre-service science teachers’ moral considerations about environment and their attitudes towards sustainable environment. International Electronic Journal of Environmental Education,7, 17-33.

Atasoy, E. (2005). Çevre için eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Collins, T.D., Gaved, M.B., Mulholland, P., Kerawalla, L.J., Twiner, A., Scanlon, E., Jones, A., Littleton, K., Conole, G. and Tosunoglu, C. (2008). Supporting location-based inquiry learning across school, field and home contexts’, in Proceedings of the 7 th World Conference on Mobile and Contextual Learning (mLearn-2008), UK: Telford.

Çimen, O. (2013). Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Johnston, J. (2009). Transformative environmental education: stepping outside the curriculum box. Journal of Environmental Education, 14. 149-157.Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2018). İlköğretim Fen Bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Mezirow, J. (1994). Understanding transformation theory. Adult Education Quarterly, 44(4), 222-23.

Mezirow, J. (2000). Learning to think like an adult: transformation theory: core concepts. In J. Mezirow and Associates (eds.) Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco: Jossey-Bass.

Puk, T. G. and Stibbards, A. (2010). Ecological concept development of preservice teacher candidates: opaque empty shells. International Journal of Environmental and Science Education. 5(4), 461-476.

Rowley, M. L. (1998). The teaching of thinking in family and consumer sciences secondary classrooms. In R. G. Thomas, & J. F. Laster (Eds.), Family and Consumer Sciences Teacher Education: Yearbook 18. Inquiry into thinking (pp. 238-249). Alexandria, VA: American Association for Family and Consumer Sciences, Glencoe/ McGraw-Hill.

Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17: 83-92.

Thomas, I. (2009). Critical thinking, transformative learning, sustainable education, and problem-based learning in universities. Journal of Transformative Education, 7(3), 245-264.

O’Sullivan, E. (2000) Transformative learning: educational vision for the 21st century. London: Zed Books.

Uyanık, G. (2016). Effect of Environmental Education Based on Transformational Learning Theory on Perceptions towards Environmental Problems and Permanency of Learning. International Electronic Journal of Environmental Education. 6(2), 126-140.

Uzun, N. ve Sağlam, N. (2007). Ortaöğretimde çevre eğitimi ve öğretmenlerin çevre eğitimi programları hakkındaki görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 176-187.

Ünal, S. ve Dımışkı, E. (1999). The development of environmental education under the auspices of UNESCO-UNEP environmental education and secondary education in Turkey. Hacettepe University Journal of Education, 16(17), 142-154.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

90817 22794

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN BEKLENTİLERİ VE KARŞILANMA DÜZEYLERİ

Serkan ÜNSAL, Abdullah ÇETİN, Mustafa YOĞURTÇU

ÖĞRETMENLERİN EŞLİ RUMİNASYON VE ÖZ- DUYARLIK DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Begüm TOPRAK, Sakine Gülfem ÇAKIR

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İŞ YAŞAMINA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Mihriban SÖNMEZ, Elif SAZAK

VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Elif TAŞLIBEYAZ

ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TOULMİN ARGÜMAN MODELİ BİLEŞENLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümmüye Nur TÜZÜN, Volkan BİLİR, Gülseda EYCEYURT TÜRK

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN YÜKSEKÖĞRETİMDE DİL ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN İNCELENMESİ

Ali ÖZTÜFEKÇİ, Enisa MEDE

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ İLE EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Kevser HAVA

YÖNETİCİ VE LİDER KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

Kaya YILDIZ, Ramazan ERTÜRK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIKLARININ OKULUN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Emel TÜZEL İŞERİ, Burcu YAVUZ TABAK

“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Derya ATİK, Duygu KARA EKEMEN, Figen ERKOÇ