Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi / Owner:
(Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına)
(Of Behalf of Bingol Universty Social Sciences Institute)
Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAġ
Editörler / Editors:
Doç. Dr. Abdülbaki ÇETĠN
Yrd. Doç. Dr. YaĢar BAġ
Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAġ
Yazı ĠĢleri Müdürü / Editor in Chief:
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇALDAK
Yayın Kurulu / Editorial Board:
Prof. Dr. Kazım YOLDAġ
Prof. Dr. Ali Yılmaz GÜNDÜZ
Prof. Dr. Mehmet Halil ÇĠÇEK
Prof. Dr. Mehmet ÇELĠK
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU
Yrd. Doç. Dr. Aznavur DEMĠRPOLAT
Yrd. Doç. Dr. Fikret OSMAN
Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA
Yrd. Doç. Dr. Sait PATIR