SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “tarihsel önem” kavramına yönelik görüşleri araştırılmıştır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmıştır. Çalışma grubunda 66 son sınıf öğrencisi yer almıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüş formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, sosyal bilgiler öğretmen adayları özellikle, tarih öğrenmenin, geleceği planlamak, geçmişten ders almak ve milli birlik için önemli olduğunu düşünmektedirler. Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi konularını, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet gibi tarihi kişilikleri, İstanbul’un fethi, Malazgirt Savaşı gibi olayları önemli bulmaktadırlar. Genelde ortaçağ tarihi konularını ise göreli olarak önemsiz buldukları ortaya çıkmıştır. Tarihi bir olayın etkisinin ve sonuçlarının o olayı önemli kıldığını ifade etmişlerdir. Okul dışında, tarih konularını en çok kitap, internet ve TV programlarından öğrendiklerini, okul dışında öğrendikleri en önemli tarih konularının ise Cumhuriyet tarihi ve Osmanlı tarihi konuları olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Avaroğulları, M. ve Kolcu, N. (2016). Historical significance from Turkish students’ perspective. International Education Studies. 9 (4),69-76.

Barton, K. C. (1997). "I just kinda know": Elementary students' ideas about historical evidence. Theory and Research in Social Education, 25, 407-430.

Barton, K.C. (2001). You’d be waiting about the past: Social context of children’s historical understanding in Northern Ireland and the USA. Comparative Education, 37(1), 89–106.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cercadillo, L. (2000). Significance in history: Students’ ideas in England and Spain. Unpublished Doctoral Thesis. University of London, Institute of Education.

Counsell, C. (2004). Looking through a Josephine-Butler-shaped window: focusing pupils’ thinking on historical significance. Teaching History, 114, 30-36.

Dönmez, C., Yeşilbursa, C. C. ve Altıkulaç, A. (2015). Pre-service social studies and history teachers’ perceptions of history and their views on purpose of history teaching. Anthropologist, 19(1), 17-22.

Er Tuna, Y. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin bazı tarihsel olaylardan hareketle tarihsel önem kavramına ilişkin algı ve görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erbudak, K. C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bilim tarihi konularına ilişkin tarihsel önemlilik algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Erdil, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel önem ve anlamlılık kavramının gelişimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Hunt, M. (1999). Teaching historical significance. In J. Artur and R. Phillips (Eds.), Issues in History Teaching (pp. 39-54). New York: Routledge.

Husbands C. (1996). What is history teaching? Language, ideas and meaning in learning about the past. Philadelphia: Open University Press.

Kemper E, Stringfield S, Teddlie C. (2003). Sampling strategies in social science research. In: A Tashakkori, C. Teddlie (Eds.): Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 273-296.

Levstik, L. S. (2000). Articulating the silences: Teachers’ and adolescents’ conceptions of historical significance. In P. Stearns, S. Wineburg, & P. Seixas (Eds.), Knowing, teaching, and learning history (pp. 284-305). New York: New York University Press.

Levstik, L. S., & Barton, K. C. (1997). Doing History: Investigating with children in elementary and middle schools. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (İkinci Basım). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Seixas, P. (1994). Students’ understanding of historical significance. Theory and Research in Social Education, 22, 281-304.

Seixas, P. (1997). Mapping the terrain of historical significance. Social Education. National Council for the Social Studies. 61(1). Pp- 22-27.

Seixas, P., & Peck, C. (2004). Teaching historical thinking. In A. Sears & I. Wright (Eds.), Challenges and Prospects for Canadian Social Studies (pp. 109-117). Vancouver: Pacific Educational Press.

Sheehan, M. (2011). “Historical significance” in the senior school curriculum. New Zealand Journal of Educational Studies, 46(2), 35-45.

Westhoff, L. M. (2012). Seeing through the eyes of a history teacher. The History Teacher, 45(4), 533-548.

Yeager, E. A., Foster, S. J., and Greer, J. (2002). How eighth graders in England and the united states view historical significance. The Elementary School Journal, 103, (2), Special Issue: Social Studies (Nov.), 199-219.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yilmaz, K. ve Kaya, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih algısı ve tarih öğretimine pedagojik yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 73-95

49938 13092

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emrullah YILMAZ, Burhan AKPINAR

SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI İLLERDE TÜRKÇE ÖĞRENME SÜREÇLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Emrah BOYLU, Pınar IŞIK

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Muhammet Faysal AKIN, Aziz İLHAN

ÖRTÜK SINIF ANALİZİNİN FARKLI PUANLAMA DURUMLARINDA İNCELENMESİ

Hüseyin SELVİ, Didem DERİCİ YILDIRIM

ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ümüt Reşit YILMAZ, Cezmi ÜNAL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK

İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Bahri AYDIN, Melike GÜNBEY, Eray KARA

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Murat Firat BAYDAR, Ali AYCAN, Gazanfer DOĞU

MESLEKİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MESLEK YÜKSEKOKULLARI BOYUTU

Feyzi KAYSİ