ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Öz Bu araştırma; Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinin ne tür içeriklere sahip olduğunu ve bu içeriklerin derslerle ilişkilendirilebilirliğini tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’de çıkan 34 farklı çocuk dergisi incelenmiştir. Dergilerin Ocak-Haziran 2018 ayları arasında çıkan herhangi bir sayısı temin edilerek, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler kodlanarak tema ve alt temalar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; dergi içeriklerinin büyük bir bölümünün farklı yazı türlerine ait metinlerden oluştuğu, dergilerde zekâ oyunları, etkinlikler, okuyucu köşesi, afiş ve poster gibi farklı türde bölümlerin yer aldığı, bu içeriklerin Türkçe, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi dersi ve seçmeli derslerle ilişkilendirilebileceği görülmüştür.

Kaynakça

Alabaş, Ramazan (2018). Çocuk Haftası Dergisi ve Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 26(5): 1765-1784.

Alpay, Meral (1999). Türkiye’de Çocuk Yayınları. 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (haz. Bekir Onur). 6-8 Kasım 1998. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 91-94.

Balcı, Ahmet (2003). Bir okuma materyali olarak çocuk dergileri ve Çocuklara Rehber. Türklük Bilimi Araştırmaları 13(13): 319-349.

Balcı, Ahmet (2014). Çocuklara Kıraat Dergisi. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (68): 25-42.

Bayram, Yavuz (2005). Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz (1869-1870). Hece-Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı 10(104-105): 484-500.

Ciravoğlu, Öner (1997). Çocuk Edebiyat. İstanbul: Esin Yayınevi.

Dedeoğlu, Hakan-Şahin, Ali E. vd. (2011). Çocuk Dergileri Üzerine Bir İçerik Analizi: Bilim Çocuk ve National Geographic Kids. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 9: 27-38.

Demirel, Şener-Uludağ, Mehmet vd. (2010). Edebî metinlerle çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.

Dinçer, Hasan (2008). II Dünya Savaş Yıllarında Türkiye’de Bir Dergi: Yurt ve Dünya. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 11(42).

Ercan, Aliye Nur-Akpınar, Şerife (2014). Eski harfli bir çocuk gazetesi: Sadâkat/Etfâl. Türklük Bilimi Araştırmaları (36): 109-130.

Gelişli, Yücel. (2008). Türkiye’de Yayımlanan Çocuk Dergilerinin Eğitim Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Halkları Edebiyatı II. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi 1. Kitap, 13-15 Kasım 2008. Bakü: Kafkas Üniversitesi. 567-573.

Gelişli, Yücel (2013). Çocuk dergilerinde millî kimlik ile ilgili değerlerin sunuluşu. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 32: 82-96.

Gönen, Mübeccel-Kumru, Mehmet, vd. (2011). Resimli Çocuk Kitaplarında ve Çocuk Dergi¬lerinde Yer Alan Etkinliklerin Yaratıcılık Boyutunun İncelenmesi. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 545-554.

Kansu-Yetkiner, Neslihan-Duman, Derya, Yavuz Yasemin ve Avşaroğlu Merve (2018). Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çevirisine Niceliksel Bir Yaklaşım. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 29(2): 57-82.

Kaptan, Ata Yakup-Sürmeli, Kaptan (2011). Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Tipografi Sorunları ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi 1(2): 183-197.

Karayazı, Nurgül (2017). Cumhuriyet Dönemi Çeviri Çocuk Masallarında Kültürel Değişim (Eski Harfli Çocuk Yıldızı Dergisi Örneği). Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 6(5).

Kavcar, Cahit (1999). 75 Yılda Türk Şiiri. 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (haz. Bekir Onur). 6-8 Kasım 1998. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 229-236.

Kücet, E. (2008). Mizah ve Çocuk. Türk Halkları Edebiyatı II. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi 2. Kitap, 13-15 Kasım 2008. Bakü: Kafkas Üniversitesi. 645-646.

Küçük, Sena (2010). İlk Türkçe Çocuk Dergileri ve (Çocuklara Mahsus Gazete). Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)/Selçuk University Journal of Faculty of Letters (24): 221-257.

Oğuzkan, Ferhan (2000). Çocuk Edebiyatı (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sarıcı Bulut, Safiye-Sarıkaya, Makbule (2018). Bizim Mecmua’da Akıl Oyunları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7(1): 568-591.

Sarıkaya, Makbule (2018). Selim Sırrı Bey’in (Tarcan) Sıhhi Çocuk Oyunları. Atatürk Dergisi 7(1): 63-93.

Sürmeli, Kader-Kaptan, Ali Yakup (2011). Çocuk dergilerinin grafik tasarımı. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 577-584.

Şahin, Seçil-Merve, Beştaş (2011). Dil Eğitiminde Çocuk Dergilerinin Yeri: Atasözleri ve Deyimler. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 499-508.

Şimşek, Hüseyin. (2001). XIX. Yüzyıl Çocuk Dergi¬ciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine, Milli Eğitim Dergisi 151: 1-9.

Şimşek, Hüseyin (2002). Tanzimat ve Mutlakiyet Dönemi Çocuk Dergilerinin Eğitim Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Gürel, Zeki, Temizyürek, Fahri ve ŞAHBAZ, N. Kemal vd. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Basımevi.

Yalçın, Alemdar-Aytaş, Gıyaseddin (2003). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldız, Zafer (2012). Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15: 367-390.

Uzuner Yurt, Serap (2011). Çocuk Yayınları. Kuramdan uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ed. Şimşek Tacettin. Grafiker Yayınları: Ankara. 67-76.

Yalçın, Alemdar-Aytaş, Gıyaseddin (2003). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldız, Zafer (2012). Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15: 367-390.

Uzuner Yurt, Serap (2011). Çocuk Yayınları. Kuramdan uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ed. Şimşek Tacettin. Grafiker Yayınları: Ankara. 67-76.

92192 22919

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eda YALÇIN İNCİK

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Bahri AYDIN, Melike GÜNBEY, Eray KARA

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Munevver MERTOGLU

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Oğuzhan NACAROĞLU, Fatma MUTLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK

OKULLARIN BÜROKRATİK YAPISININ ÖĞRETMEN PROFESYONELLİĞİNE ETKİSİ: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuncer FİDAN, Adem BEYHAN

ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru ATAŞ, Perihan GÜNEŞ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Cengiz DÖNMEZ, Barış KAYA