Cilt: 16 Sayı : 59
d
Türkiye’de Denetimde ROSC Raporu Farkındalıkları ve Bugün
Ersin GÜREDİN,Burcu ADİLOĞLU

1.4K 129

Öz Denetlenmiş mali tabloların kalitesini artırmak ve kamu güvenini yükseltmek için muhasebe ve denetim mesleğinin kapasitesiniartırmaya güçlü bir gereksinim vardır. Günümüzde kaliteli muhasebe ve denetim şartlarının gerçekten anlaşılması ve benimsenmesiuluslararası standartların uygulanması, kamu gözetimi ve sürekli eğitim ve gelişimi ile mümkündür. Çalışmada 2005 yılında DünyaBankası tarafından Türkiye’deki muhasebe ve denetim alanında yaptığı tespitleri ele alan ROSC raporu incelenmiştir. Çalışmanınkapsamı sadece bağımsız denetim ile sınırlı tutulmuştur. ROSC raporunda belirtilen eksiklik ya da aksaklıklar sunulmuş ve denetimdeyaşanan yenilikler ve günümüz durumunun değerlendirilmesi esas alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: ROSC raporu, bağımsız denetim, uluslararası denetim standartları

Kaynakça

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği, 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete Çevrimiçi:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171104-6.htm (30.6.2018)Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 26/05/2018 tarihli ve 30432sayılı Resmi Gazete, Çevrimiçi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-2.pdf (30.6.2018)Başpınar, A.,(2005). “Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, MaliyeDergisi, Sayı:148, Ocak-NisanBüyükbalkan, U., (Derleyen), (1994). Türkiye’de Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim HizmetlerininGelişimi, TÜRMOB Yayın No:15, Ankara.BDDK, Çevrimiçi: http://www.bddk.gov.trBDDK, Çevrimiçi:http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Stratejik_Plan/90StratejikBDDK, Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002, Resmi Gazete Sayısı: 2465Cumhuriyet Gazetesi, 4 Haziran 1983.Çevrimiçi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/05/20060516-3.htmDünya Bankası, ROSC Raporu, (Report on the Observance of Standards and Codes-Standartlara ve KanunlaraUyum Raporu,) Mayıs 2005.Güredin, Ersin, (2014) "Denetim ve Güvence Hizmetleri SMMM ve YMM lere Yönelik İlkeler ve Teknikler",Türkmen Kitabevi, 14. Baskı. İstanbulKGK, Çevrimiçi: : http://kgk.gov.trKGK, Çevrimiçi: http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/4106/TurkiyeDenetimStandartlar%C4%B1)Pricewaterhousecoopers,Çevrimiçi:https://www.pwc.com.tr/tr/turk-ticaretkanunu/dokumanlar/pwcttk_yururlukte-04-07-2012.pdfTtk3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu,(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3568.pdf)6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Çevrimiçi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htmlYücel A.G., Adiloğlu B.. (2015) "Evolution of Audit Companies' Profile and )Their Services in the New Era:A Study From Turkey", International Congress on Banking, Economics, Finance and Business , Kurume,Japonya, 5-7 Ağustos 2015, pp.156-181.