Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının türkçe eğitimi bölümüne ve öğretmenliğine yönelik güdülenme düzeyleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe eğitimi bölümüne ve öğretmenliğine yönelik güdülenme düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, betimsel araştırma modellerinden tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören, 155 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından 28 maddelik "Türkçe Eğitimi Bölümüne ve Öğretmenliğine Yönelik Güdülenme Düzeyi Belirleme Ölçeği" geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri ilgili alanyazın taranarak ve akademisyenlerin görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak için, ölçek Türkçe eğitimi ve eğitim bilimi alanında uzman akademisyenler ile Türkçe öğretmenleri tarafından incelenmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliğini test etmek için faktör analizi yapılmış, madde faktör yükleri belirlenmiştir. Güvenirlik katsayısı pilot uygulama sonucunda (Cronbach Alpha) 0,83 olarak bulunmuştur. Veriler, SPSS 11.5 aracılığıyla, ortalama, standart sapma, Bağımsız Örneklemler t ve Kruskall Wallis H değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe eğitimi bölümüne ve öğretmenliğine yönelik güdülenme düzeylerinin araştırılmasını amaçlayan çalışmamızda ulaşılan bulgulardan, adayların öğrenim gördükleri bölüme ve mesleklerine Katılıyorum düzeyinde güdülenmiş oldukları belirlenmiştir. Güdülenme düzeyleri üzerine cinsiyetin anlamlı bir farklılık yaratmadığı, ancak, Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının anlamlı bir fark oluşturduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar, alanyazındaki bazı araştırmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. Bu sonuçlardan hareketle, konuyla ilgili yapılacak çalışmalar için, çeşitli öneriler de bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :