Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Takım oyun turnuva tekniğinin yazım kuralları ve işaretleri eğitiminde kullanımı

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi1
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, iş birlikli öğrenme tekniklerinden takım oyun turnuva ile geleneksel öğretim yöntemine yönelik uygulamaların üniversite öğrencilerinin yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanım düzeylerindeki değişime etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2009-2010 akademik yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve Türk Dili dersini alan 50 1. sınıf öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırma grubu ve karşılaştırma grubu random tekniği ile 25'er kişi olarak düzenlenmiştir. Grupların yazılı anlatıma yönelik akademik başarıları Yazılı Anlatım Başarı Testi (YABT) ile toplanmıştır. Araştırma ve karşılaştırma gruplarının ön test, son test ve kalıcılık testinden elde edilen verileri SPSS 16.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, araştırma ve karşılaştırma gruplarının ön test ortalamaları arasında U=269,500 p>0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılığın olmadığı, ancak son test ortalamaları (Araştırma =22,40 - Karşılaştırma =19,84) arasında U=147, 000, p<0,05 anlamlılık düzeyinde deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, takım oyun turnuva tekniği ile dersin işlendiği araştırma grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım ön test-son test başarılarının ve kalıcılık düzeylerinin geleneksel öğretim yöntemiyle ders işlenen karşılaştırma grubundaki öğrencilere göre daha fazla arttığı ve karşılaştırma grubundaki öğrencilerin araştırma grubundaki öğrencilere göre yazılı anlatım başarılarında daha düşük bir artış olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada akademik başarı ile ilgili ulaşılan bulgular, ilgili alanyazında yapılmış bazı çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Araştırmada ulaşılan sonuçlardan hareketle, daha sonra yapılacak araştırma ve uygulamalara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :