Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin eğitim müfettişlerinin etik davranışlarına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi-Türkiye1
Görüntülenme :
696
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim müfettişlerinin etik değerleri dikkate alan, özen gösteren ilişki biçimleri, öğretmenlerin okullarına ve öğrencilerine karşı görevlerini yerine getirirken daha yüksek moral ve bağlılık içinde olmalarını sağlayabilir. İlköğretim okullarında öğretmenlerin, eğitim müfettişlerinin etik davranışları hakkındaki görüşleri bu araştırma ile ortaya konulmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni Adıyaman İli Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan 42 ilköğretim okuludur. Okulların tamamında anketin uygulaması zaman, maliyet ve kontrol güçlüğü yaratacağından evrenin % 25’i büyüklüğünde tesadüfî olarak küme örneklem seçilmiştir (10 okul). Veri toplama aracı olarak beş seçenekli soruların yer aldığı 22 soruluk bir anket kullanılmıştır. Uygulanmadan elde edilen verilere dayalı yapılan güvenirlik hesabından elde edilen verilerin Alpha katsayısı. 87 olarak bulunmuştur. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programından yararlanılmış, istatistikî analiz yöntemleri olarak t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre bütün yargılara genel olarak bakıldığında, öğretmenler, eğitim müfettişlerinin orta düzeyde etik ilkelere uygun davranış sergiledikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. Eğitim müfettişlerinin etik davranışları gösterme düzeylerine ilişkin cinsiyet, okuldaki öğretmen sayısı ve eğitim müfettişi olmak ister misiniz? değişkenleri kendi içlerinde anlamlı bir farklılık ortaya koymamaktadırlar. “Eğitim müfettişi olmak ister misiniz?”sorusuna “evet” diyenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık oluşmazken, “Denetimin gerekliliğine inanıyor musunuz? Sorusuna “evet” diyenlerin görüşleri “hayır” diyenlere göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bu sonuçlara göre denetmenlerin kendi etik ilkelerini geliştirmeleri, öğretmen denetmen ilişkilerinde daha insancıl bir doğaya ve etik ilkelere sahip davranışlar sergilemeleri için “etik eğitim” konusunda hizmet içi eğitim çalışmalarına yönlendirilmeleri önerilebilir.

Anahtar kelimeler :

Etik ,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :