Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen ve velilerin kayıt bölgeleri uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üni. Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.1, Afyon Kocatepe Üni. Eğitim Fak. Sınıf Öğr.2
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Tarama modeli niteliğindeki bu araştırma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında uygulamaya giren kayıt bölgeleri uygulamasına yönelik öğretmen ve velilerin tutumlarını ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu tabakalı örnekleme yoluyla belirlenen, Afyonkarahisar merkez ilköğretim okullarında görev yapan, 96 sınıf öğretmeni ve 124 veli oluşturmaktadır. Velilerin tutumlarını değerlendirmek amacıyla bağımsız değişken olarak gelir düzeyi ve öğrenim durumu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ''Kayıt Bölgeleri Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği'' kullanılmıştır. Veri toplama aracı 5'li Likert tipinde 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliği α=0.90'dır. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, varyans analizi ve t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmenler ve velilerin tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır. Ayrıca velilerin kayıt bölgeleri uygulamasına yönelik tutumlarında, gelir ve öğrenim durumu değişkenlerine bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This survey research was conducted to explicit teachers' and caregivers' attitudes towards registration areas applications started to be done in the 2009-2010 academic year. The sample consisted of 96 classrom teachers and 124 caregivers in Afyonkarahisar selected through stratified sampling. Level of income and of education were considered as independent variables to assess caregivers' attitudes. In this research, "The Scale for Attitude Towards Registration Areas Application'' was used to collect data. This scale was a five point likert type scale consisting of 20 items. The reliability coefficient of the scale was 0.90. The data collected were analiyzed by mean, standard. deviation, t-test, analysis of variance . The result revealed that there were statistically significant differences between attitudes of parents and teachers. In addition, caregivers' attitudes towards registiration area applications statistically sgnificantly differed on their level of income and of education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :