Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inanç düzeylerini ortaya koymak ve bu inançların; öğrenim gördükleri sınıfa, cinsiyete, öğrenim gördükleri programa, genel akademik başarılarına ve öğrenim gördükleri programdan hoşnut olup olmama durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak "Öğretmen Öz yeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2007– 2008 Eğitim-öğretim yılı Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans programlarının birinci ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören toplam 153 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarının oldukça yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları arasında; sınıfa, cinsiyete, öğrenim gördükleri programa ve programlarından hoşnut olup olmama durumlarına göre anlamlı farklar bulunmuştur. Öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançları arasında genel akademik başarılarına göre anlamlı fark bulunmamıştır. Bu bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarını geliştirebilecek ortamların oluşturulması önerileri getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to put forward the prospective teachers' level of teacher self-efficacy beliefs and to find out whether these beliefs differ according to their grade level, gender, program they study, general academic achievement and whether they are pleased with the program they study. The study is in the survey model. As data gathering instrument, "Teacher Self-Efficacy Scale" was used. The study group is composed of 153 freshmen and sophomores studying at Dumlupınar University Education Faculty undergraduate programmes in 2007-2008 academic year. Depending on the research findings, it can be said that prospective teachers have satisfying level of teacher self-efficacy beliefs. Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları arasında; sınıfa, cinsiyete, öğrenim gördükleri programa ve programlarından hoşnut olup olmama durumlarına göre anlamlı farklar bulunmuştur. Significant differences have been found between the prospective teachers' level of teacher self-efficacy beliefs depending on grade level, gender, the program they study, and whether they are pleased with the program they study. Öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançları arasında genel akademik başarılarına göre anlamlı fark bulunmamıştır. However, no significant difference has been found between the prospective teachers' level of teacher self-efficacy beliefs depending on their general academic achievement. Some suggestions to develop the prospective teachers' self-efficacy beliefs have been made based on these findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :