Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin okul içi ve okullar arası sportif etkinliklere katılma nedenlerinin çeşitli değişkenler açısından araştırılması

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü1, Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu2
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Ankara ilindeki ilköğretim 2. kademedeki öğrencilerin okul içi ve okullar arası sportif çalışma ve yarışmalara katılımı sağlayan ve engelleyen faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen anket, araştırmacı tarafından konu alanı uzanmalarının görüşü alınarak hazırlanmıştır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış; iç tutarlılık katsayısı .72 olarak hesaplanmıştır. Anket 18 sorudan oluşmaktadır. Anket, tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen ilköğretim 2. kademedeki 600 öğrenciye (300 erkek, 300 bayan) uygulanmıştır. Toplanan verilerin, SPSS 15.00 istatistik paket programı ile güvenirliği kontrol edilmiştir. SPSS paket programı kullanılarak, deneklerin farklı sorulan sorulara ait görüşleri önce yüzde ve frekans yöntemine göre değerlendirilmiş daha sonra bağımsız gruplarda T-testi yapılarak cinsiyet faktörüne göre görüşler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ve gelir düzeyi değişkenine göre katılımcıların görüşleri ANOVA testi ile α 0.05 seviyesinde karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların cinsiyet ve gelir düzeyi değişkenine göre ders dışı etkinliklere katılma durumlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study it is tried to find out , the reasons and the difficulties in participating in intramural and interscholastic sporting actions and sporting competitions of primary school students in Ankara.The questionnaire, which is developed as a means of data collection by the researcher, is prepared by obtaining the options of experts. The validity and the reability analysis of the questionnaire has been made and its' internal consistency factor has been figured out .72 Questionnaire consists of 18 questions. The questionnaire is carried out to 600 primary school students(300 male-300 female) which are selected with random sampling method.The reliability of the collected data is controlled with SPSS 15.00 statistic software package. By using SPSS package program the opinions of the participants for different questions firstly elevated according to the percentage and frequency method and than by making t-test to independent groups if the opinions of the participants show a significant difference according to sex factor and the opinions of the participants with the level of a 0,05 with ANOVA test.As a result, according to the gender and variety of income levels of the participants, beetween the opinions of the participants about participation in extracurricular sport activities significant differences emerged.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :