Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hekimlerin örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma: afyon kocatepe üniversitesi hastanesi örneği

Yazar kurumları :
Afyon Sağlık Yüksekokulu / Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt yapısının iyi olması, tek başına örgütsel başarı için yeterli değildir. Örgütlerin yaşamlarını devam ettirebilmesi ve gelişmesi, bireysel amaçlar ve örgütsel amaçların uyumu ile mümkündür. Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde farklı birimlerde çalışan, toplam 265 hekimden 249 örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir (Örnek; evrenin %93'ünü temsil etmektedir). Araştırma kapsamında elde edilen veriler öncelikle normallik testine tabi tutulmuştur. Böylelikle verilerin normal dağılıma uyup uymadığı tespit edilmiştir. Bütün verilerin normal dağılıma uyduğunun tespit edilmesi üzerine, verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda örgütsel bağlılığın Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hekimlerin iş tatminleri üzerinde olumlu etkilere yol açtığı, bağlılık düzeyi ile iş tatmini arasında doğru bir orantının olduğu sonucuna varılmıştır. Hekimlerin çalıştıkları birimler açısından örgütsel bağlılıkları arasında herhangi bir fark gözlenmemiştir. Ancak iş tatminleri açısından birimler arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık düzeylerinin artırılması için iş tatmin düzeylerinin yükseltilmesi gerektiği ifade edilebilir.

Özet İngilizce :

Only the good structure of organisation is not enough for organisational achievement. Continious and development of organisations is possible with accordance of individual aims and organisational aims. This study is realized in Afyon Kocatepe University Hospital with variety units of employees total number of 265 doctors practice number is 249 person. (%93 of total number). The datas getting include research firstly testing to normality. Thus it is pointed out availoblity of normal distrubution. All datas are normal distribution so is used parametric test for analizing datas.Conclusion of analysis it is getting the reason in Afoyn Kocatepe University Hospital organizational commitment has got positive effect on doctor's job satisfaction and it is positive relations between commitment level and job satisfaction. There is no diffirence between doctors working units and organisational commitment. Although regarding to job satisfaction it is meanfull differences betwen units. For increasing the job satisfaction of doctors, it must be increase organisational commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :