Z KUŞAĞI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN VE EĞİTİME YÖNELİK KATKILARININ ANALİZİ

Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz Z kuşağı, günlük hayatın hemen her noktasında yaygın olarak kullanılan teknolojiler ile iç içe yaşanan bir zaman diliminde doğan ve bunun getirdiği çeşitli özellikleri içinde barındıran bir kuşağı ifade etmektedir. Bu konuda son yıllarda çok çeşitli alanlarda çalışmalar yapılmış ve Z kuşağının özellikleri araştırılmıştır. Bu çalışmada Z kuşağı ile ilgili çalışmalar; farklı yönleriyle –yayınlandığı yıl, konu, yöntem, amaç, Z kuşağı özellikleri, elde edilen sonuçlar, öneriler ve eğitim alanında Z kuşağı- incelenmiştir. İncelemede betimsel içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Öncelikle yayın başlığında “z kuşağı”, “net-generation”, “i-generation” anahtar kelimeleri bulunan 131 makale elde edilmiş, daha sonra ön analizler yapılarak araştırma amacına uygunluğuna ve elde edilebilirliğine göre makale sayısı 85’e düşürülmüştür. Çalışmalardan elde edilen bulgulara göre; z kuşağına yönelik olarak yapılan araştırmalarda en çok makale sayısına 2017 yılında ulaşıldığı görülmüş, bu çalışmaların en çok öğrenme profili üzerinde yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmaların amaçlarının genellikle z kuşağının kritik özelliklerinin belirlenmesine odaklandığı, bu araştırmaların daha çok nicel olduğu ve sonuçlarda Z kuşağında yer alan bireylerin teknoloji kullanma eğilimlerinin diğer dijital yerlilere oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Z kuşağının ihtiyaç duyduğu ortamlar tasarlanırken bilgiye hızlı erişme, liderlik ve duyarlılık gibi kendilerine özgü niteliklerinin göz önünde bulundurularak teknoloji tabanlı araçlardan faydalanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

ANALYSIS OF RESEARCH TRENDS ABOUT GENERATION Z AND THEIR CONTRIBUTIONS TO EDUCATION

The term “Z-generation” defines a group of people born in an era when the daily technologies and certain behavioral patterns are common, and has been mentioned more and more in the literature as well as in media. There are various studies in different fields to seek certain characteristics of Z-generation.  In this study, publications about Z-generation are investigated for a number of aspects, primarily; year, subject, method, purpose, findings and recommendations, Z-generation in educational environments. Descriptive content analyses techniques are used in this investigation. The 131 publications are collected from an academic search engine with the key words: “z-genetarion”, “net-generation”, and “i-generation”. Among them 85 are selected as a pre-analysis, consistent with the purpose of this study and accessibility. According to the findings, the most articles are published in the year 2017 mainly about educational profiling. The studies additionally focus on critical features of Z-generation using quantitative methods. The results show that the individuals in Z-generation tend to more use technology comparing to other digital natives. Some unique features such as fast information processing, leadership and sensitivity should be addressed when designing learning environments needed for Z-generation. It is concluded that technology based tools should be used to reach out this generation.

Kaynakça

Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.

Altunbay, M., & Bıçak, N. (2018). Türkçe eğitimi derslerinde “z kuşağı” bireylerine uygun teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımı. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 10(1), 127-142.

Aydın, G. Ç., & Başol, O. (2014). X ve Y kuşağı çalışmanın anlamında bir değişme var mi? Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 4(4), 1-15.

Beyers, R. N. (2009). A five dimensional model for educating the net generation. Journal of Educational Technology & Society, 12(4), 218-227.

Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. Akademik Bilişim, 2(4), 1-7.

Brown, C., & Czerniewicz, L. (2010). Debunking the ‘digital native’: beyond digital apartheid, towards digital democracy. Journal of Computer Assisted Learning, 26(5), 357-369.

Chen, H. (2010). Advertising and generational identity: A theoretical model. Paper presented at the American Academy of Advertising. Conference. Proceedings (Online).

Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.

Çetin, C., & Karalar, S. (2016). X, Y ve Z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.

Erden Ayhün, S. (2013). Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112.

Fettahlıoğlu, H. S., & Sünbül, M. B. (2015). Tüketici etnosentrizmi ve tüketici husumetinin X, Y, Z kuşakları açısından incelenmesi. International Journal of Academic Values Studies, (1), 26-45.

Fisher, K., & Newton, C. (2014). Transforming the twenty-first-century campus to enhance the net-generation student learning experience: using evidence-based design to determine what works and why in virtual/physical teaching spaces. Higher Education Research & Development, 33(5), 903-920.

Giunta, C. (2017). An emerging awareness of generation Z students for higher education professors. Archives of Business Research, 5(4), 90-104.

Hajhashemi, K., Caltabiano, N., & Anderson, N. (2017). Net-Geners’ perceptions of engagement through online videos. Journal of Computers in Education, 4(3), 321-337.

Hutagalung, I. (2016). Selective exposure and consumer behavior-interpretative phenomenological analysis in consumer behavior of z generation adolescent on the ad information of smartphone selection. International Journal of Organizational Innovation (Online), 9(2), 85-85.

Jaleniauskiene, E., & Juceviciene, P. (2015). Reconsidering university educational environment for the learners of generation Z. Social Sciences, 88(2), 38-53.

Jones, C., Ramanau, R., Cross, S., & Healing, G. (2010). Net generation or digital natives: Is there a distinct new generation entering university? Computers & education, 54(3), 722-732.

Kavalcı, K., & Ünal, S. (2016). Y ve Z kuşaklarının öğrenme stilleri ve tüketici karar verme tarzları açısından karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1033-1050.

Kennedy, G., Dalgarno, B., Bennett, S., Judd, T., Gray, K., & Chang, R. (2008). Immigrants and natives: investigating differences between staff and students’use of technology. In Hello! Where are you in the landscape of educational technology? Proceedings ascilite Melbourne 2008 (pp. 484–492), Melbourne, Australia.

Kennedy, G. E., Judd, T. S., Churchward, A., Gray, K., & Krause, K.-L. (2008). First year students' experiences with technology: Are they really digital natives? Australasian Journal of Educational Technology, 24(1), 108-122.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.

Quinn, S., & Oldmeadow, J. A. (2013). Is the igeneration a ‘we’generation? Social networking use among 9‐to 13‐year‐olds and belonging. British Journal of Developmental Psychology, 31(1), 136-142.

Sarıtaş, E., & Barutçu, S. Tüketici davranışlarının analizinde kuşaklar: sosyal medya kullanımı üzerinde bir araştırma. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 3(2), 1-15.

Somyürek, S. (2014). Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80.

Taş, H. Y., Demirdöğmez, M., & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048.

Thomas, M. R., Kavya, V., & Monica, M. (2018). Online website cues influencing the purchase intention of generation z mediated by trust. Indian Journal of Commerce and Management Studies, 9(1), 13-23.

Thompson, P. (2013). The digital natives as learners: Technology use patterns and approaches to learning. Computers & Education, 65, 12-33.

Toruntay, H. (2011). Takım rolleri çalışması: x ve y kuşağı üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tuncer, A. İ., & Tuncer, M. U. (2016). Eğlence reklamlarının viral uygulamaları ve z kuşağı üzerinden bir değerlendirme. Eğlence Endüstrisi, 1(1), 210-229.

Yelkikalan, N., Akatay, A., & Altın, E. (2010). Yeni girişimcilik modeli ve yeni nesil girişimci profili: Internet girişimciliği ve Y, M, Z kuşağı girişimci. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(20), 489-506.