Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnizlik düzeylerinin internet bağimliliği ve çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü1, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü2
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin
belirlenmesi ve internet bağımlılığı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemine, Çankırı 100. Yıl Yetiştirme Yurdunda kalan 47 erkek ergen dâhil edilmiştir. Verilerinin toplanmasında “Ergen Tanıtım Formu”, Günüç (2009) tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılık Ölçeği” ile Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada ergenlerin %68,1’inin orta düzeyde, %31,9’unun düşük düzeyde yalnızlık yaşadığı ve yalnızlık puan ortalamasının 45,49±8,03 olduğu (orta) görülmüştür. İnternet bağımlılık düzeylerinin ise %66’sında orta, %17’sinde düşük ve %17’sinde yüksek düzeyde ve internet bağımlılık puan ortalamasının 90,21±27,89 (orta) olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 13-15 yaşları arasındaki
ergenlerin, arkadaşlık ilişkilerinden hiç memnun olmayanların, yakın arkadaşı
olmayanların yalnızlık puan ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05).

Özet İngilizce :

In this research, it is aimed to describe the loneliness levels of the adolescents who are living in an orphanage, and examine the impact of internet addiction and some variables. 47 male adolescents in Çankırı 100th Year Orphanage were included in the sample of the research. In data collection “Adolescent Identification Form”, “Internet Addiction Scale” developed by Günüç (2009), and “UCLA Loneliness Scale” developed by Russell, Peplau and Ferguson (1978) and its validity and reliability studies made by Demir (1989) were used. In the evaluation of data t test and one way ANOVA were used. When the loneliness level of the adolescent was examined, it was seen that 68,1% of them were having medium level, 31,9% were having low level loneliness and the point average of their
loneliness was 45,49±8,03 (medium). Their internet addiction level was medium in 66% of them; low in 17% and high in 17%, and point average of internet addiction level was 90,21±27,89 (medium). As a result of the analysis, it was determined that the loneliness point average of the adolescents who were between 13-15 years old, who were not satisfied with friendship relations at all, who did not have any close friends was high (p<0,05)

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :