Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ürkiye'de çiftçilerin sosyal güvenliği ve sosyal güvenlik reformunun çiftçiler üzerine olası etkileri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde çiftçiler en yoksul çal0an gruplarndan birisidir. Çiftçilerin sosyal güvenliği ise genel olarak sosyal sigorta ilkeleri çerçevesinde, 2926 sayl kanun uyarnca Bağkur tarafndan sağlanmaktadr. Yoksul çiftçilerin önemli bir bölümünün ise başta yeşil kart uygulamas olmak üzere sosyal yardm ve hizmet programlarndan da faydalandığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte çiftçilerin ihtiyaçlarna yönelik, doğrudan gelir desteği, tarm sigortalar gibi uygulamalar da çiftçilere gelir güvencesi sağlayan, çiftçilere özgü sosyal programlardr. Çalışmann amac çiftçilere yönelik sosyal güvenlik programlar ile çiftçilerin belirtilen programlarndan ne ölçüde faydalandklarn ortaya koymak ve sosyal güvenlik reformunun çiftçiler üzerine olumlu ve olumsuz etkilerini incelemektir. Çalışmada Türkiye -statistik Kurumu (TÜ-K) ve Bağ-Kur verilerinden faydalanlm, çiftçilerin sosyal güvenlik programlar kar0sndaki durumu incelenmi0tir. Sosyal güvenlik reformu ile çiftçilerin ne kadarnn zorunlu sosyal sigorta kapsam d0nda kalabilece(i tahmin edilmeye çal0lm0tr. Bu amaçla TÜ-K’ in 2003 yl Hane Halk Gelir Tüketim Anketi ‘nden (HHGTA) istatistik paket program (SPSS) yardmyla çiftçilerin yllk ış tarımsal gelir ve Bağ-Kur’a kaytllk durumlar hesaplanmtr. Çal0ma yaplrken, ülkemizdeki reforma 0k tutmas açsndan AB’ne üye ülkelerde çiftçilere yönelik sosyal sigorta programlar ile bunlarn finansman hakknda özet bilgilere de yer verilmi0tir. Çalışmamz ile sosyal sigorta gerekse sosyal yardm ve hizmet programlarnn, gerekse çiftçilere yönelik desteklerin çiftçileri koruma altna almakta yeıtersiz kaldı, çiftçilerin Bağ-Kur’a kaytllk oran ile düzenli prim ödeme al0kanlklarnn ise çok düşük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :