Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde türkiye'de turizm sektöründe sağlanan teşvikler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

1947 ylnda ticaretin ülkeler arasnda geli'mesi ile ba'layan ve 1980 sonrasnda da ksa ve uzun vadeli sermayenin dünya piyasalarna entegre olmasyla devam eden küreselle'me olgusunun, her sektörde oldu,u gibi turizmi de dolayl ya da do,rudan, olumlu ya da olumsuz bir 'ekilde etkiledi,i bilinen bir gerçektir. Bu ba,lamda, bir turizm ülkesi olan Türkiye’de de, küresel geli'melerle birlikte turizmin 1980 ylndan sonra çok büyük geli'me gösterdi,i, kalknmada lokomotif görevi üstlendi,i ve sonuçta de,i'ik bir takm te'vik ve yatrmlarla desteklendi,i görülmektedir. Böylece bu çal'mayla birlikte, küreselle'me sürecinin meydana getirdi,i ekonomik etkilerin ',nda, küreselle'me ve turizm ili'kisi, Türkiye’de turizm sektörüne sa,lanan te'vikler ve te'viklerin önemi ile te'vik uygulamalarnn genel bir de,erlendirmesinin yaplmas amaçlanmaktadr. Mevcut bilgilerin ',nda elde edilen bulgulara göre; küreselle'me, Avrupa turizmi ba'ta olmak üzere dünya turizmin büyük ölçüde geli'mesine, ülkeler arasndaki rekabetin ve sunulan turizm ürününün kalitesinin artmasna ve eskiye oranla çok daha fazla insann turizm hareketine katlmasna neden olmu'tur. Küresel hareketlerin hzland, 1980 sonras ise, Türkiye’de çkarlan te'vik yasalarnn da büyük etkisiyle ülkedeki tesis, yatak ve turist saysnda önemli oranlarda art' oldu,u görülmektedir. Ancak, 1983- 1995 arasnda çok etkili kullanlan te'vik mekanizmasnn, özellikle 1995 sonras ülke turizmini geli'tirecek ölçüde ve yeterlilikte uygulanmad, da bu çal'ma sonucunda ortaya çkan di,er bulgulardandr.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :