Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanlar ile yöneticiler arasında güven duygusunun araştırılması: turizm sektöründe bir uygulama,

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışanlar ile yöneticiler arasnda güven duygusu örgütsel ilişkiler açsndan büyük önem taşmaktadr. Örgütsel başarı çalışanlar arasnda iyi ilişkilerden etkilenmektedir. Bu çalışmada turizm sektöründen seçilen bir örneklem üzerinde güven duygusu belirlenen hipotezler araştırılmıştır.. Çalışmanın amacı çalışanlar ve yöneticiler arasnda güven duygusunu etkileyen belirli unsurlar araştrmak ve yorumlamaktadr. Çalışma üç ksmdan oluşturulmuştur. Birinci ksmda kuramsal çerçeveye yer verilmiş, ardndan örgütsel güven ile ilişkili unsurlar tartışılmıştr. Son ksmda, toplam 17 işletme üzerinde yaplan araştırmaya yer verilmiştir. Çalışmada örgütsel güven ile örgütsel faaliyetlerin yürütüldü-ü ortam, örgüt çalışanlar arasndaki iletşim ve personelin e-itimi arasndaki ilişkiler analiz edilmştir. Sonuç olarak güven ile çalışanlara sa-lanan fiziki olanaklar, çalışma mekannn sa-lk açsndan uygunluk derecesi, çal#ma kurallarnn etkinlik ve güvenilirli-i ve çalışanlarn kurallara uyum sa-layabilme düzeyleri, yöneticilere duyulan güven üzerinde etkili bulunmuştur. Ayrca çalışanlarn iş arkadaşlaryla ve yöneticileriyle kurduklar iletişmin kalitesiyle yöneticilerine duyduklar güven arasnda ilişki oldu-u belirlenmiştir. Son olarak örgütsel güven ile hem çalışanlarn e-itim seviyesi, hem de işyerinde gördükleri hizmet içi e-itimin yöneticilerine duyduklar güven üzerinde etkili oldu-u tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Feeling of trust between employees and managers is very important for organizational relations. Good relations among the employees affect the organizational success. In this study, feeling of trust has been analyzed on a sample selected from tourism sector. The objective of this study is to search and analyze the factors related to feeling of trust between employees and their managers. The study consists of three sections: First part deals with the theoretical background and second one argues the factors related to organizational trust. In the last section, a research based on 17 organizations is presented. In this section, the relationships among organizational trust and the environment taking place organizational activities, communication among organizational members, and the level of education of employees are analyzed. As a result, it has been detected that trust, physical environments provided for the employees, the degree of appropriateness of the workplace in terms of health, efficiency and reliability of working rules and the level of adjustment of the employees for the rules have had impacts on the trust for the managers. In addition, empirical analysis showed that there exists a relationship between level of the quality of communication among the employees and their managers and trust towards the managers. Finally, the factors affecting the organizational trust are attained as both the level of education and in-service training of employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :