Cilt: 9 Sayı : 21
MUHASEBE ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HEDEFLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ - A QUALIFIED RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE BUSINESS OBJECTIVES OF ACCOUNTING ASSOCIATE DEGREE PROGRAM STUDENTS: THE SAMPLE OF AKDENİZ UNIVERSITY
Ayşegül CİĞER,Bülent KINAY,Nilgün KOÇ

1.4K 129

Öz Son yıllarda muhasebe önlisans programından mezun olan öğrenci sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Ancak yüksek sayıdaki mezunlara rağmen iş dünyasının muhasebe alanında sürekli olarak nitelikli meslek (ara eleman) elemanı ihtiyacının olduğu da görülmektedir. Bu istihdam eksikliği mezun öğrencilerin alanları ile ilgili çalışmayı tercih etmedikleri konusunda bir algı yaratmaktadır. Çalışmanın amacı, muhasebe önlisans programına isteyerek gelen öğrencilerin, muhasebe mesleği ile ilgili iş hedeflerinin olup olmadığını tespit etmek ve işe yerleşmelerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Buna gore Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında eğitim gören öğrencilerden mezuniyet aşamasında 11’i ticaret lisesi, 9’u düz lise olmak üzere 20 öğrenci seçilmiştir. Seçilen öğrencilerle derinlemesine mülakat yapılarak öğrencilerin muhasebeye ve muhasebe mesleğine bakış açıları ve meslek tercihleri ile ilgili hedefleri nedenleriyle analiz edilmiş, mevcut durum değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Muhasebe Eğitimi

Kaynakça

Allahverdi, M., Kuzucu, S.C. (2015). Önlisans muhasebe bölümü mezunlarının meslek standardı problemi ve bir standart önerisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:8 Sayı:39, 770-778.Atmaca, M., Coşkun, N. (2014). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksek okullarında muhasebe eğitimi alan öğrencilerin motivasyonlarının ve beklentilerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt 4, Sayı 1, 167-184.Balkız, Ö.I. (2015). Üniversite ğrencileri İşgücü Piyasasında. Ankara:Detay Yayıncılık.Bulca, H., Erem, I. (2014). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin muhasebe ve finans eğitimineyönelik düşünceleri: Uşak Üniversitesi’nde bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/3, 68-94. Byrne, M., Willis, P. (2005).Irish secondary students' perceptions of the work of an accountant and the accounting profession, Accounting Education, 14 (4), 367-381.Cheng, K.W. (2007. The curriculum design in universities from the perspective of providers in accounting education. Education, 127 (4), 581-590.Çelenk, H., Atmaca, M., Horasan, E. (2010).Marmara Üniversitesi’đe muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe alanına bakış açılarının değerlendirilmesine yönelđk bir araştırma. Öneri. 9 (33) 2010.159-171.ÇSGB. (2014). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi. 2014-2023. Erişim:01.03.2017, http://www.uis.gov.tr/media/1370/uis-2014-2023.pdf .Danziger, N., Eden, Y., (2006). Student career aspirations and perceptions: The case of Israeli accounting students. Accounting Education, 15, (2).113-134.Dinç, E. (2008). Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: meslek yüksek okulu muhasebe programı öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008/2, 90-106.Durer, S., Çaışkan, Ö., Akbaş, H.E., Gündoğdu, C.E. (2014). işletme bölümü öğrencilerinin muhasebe alanında kariyer tercihlerini etkileyen faktörlerin đncelenmesi. muhasebe ve finansman dergisi, sayı:43, 65-79.Ertuğrul, A.N. (2016). İşletmelerin, önlisans muhasebe bölümü mezunlarından beklentileri ve ankara organize sanayi bölgesi'nde bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14 (2), 133-147.https://istatistik.yok.gov.tr/İŞKUR. (2015). 2015 İstatistik Yıllığı. Erişim Tarihi: :10.01.2017, http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop.Kırlıoğlu, H., Gökgöz, A. (2011). Ticaret meslek liselerinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin stajerlikte karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri: İstanbul Örneği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13), 131–146.Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık Law, P. (2010). A theory of reasoned action model of accounting students' career choice in public accounting practices in the post-Enron, Journal of Applied Accounting Research, 11 (1), 58 – 73.Law, P., Yuen, D. (2012). A multilevel study of students’ motivations of studying accounting Implications for employers. Education Training, 54 (1), 50–64.McGrath, D., Murphy, D. (2016). Understanding accounting as acareer: an immersion work experience for students making career decisions, Accounting Education, 25 (1), 57-87.Özdemir, S. (2010). Ön lisans muhasebe öğrencierinin kariyer panamasını etkieyen unsurlar: Ege bölgesinde bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2010/2, 103-121.Satoshi S., Boland, G., Cilloni, A. (2008). Factors Influencing Students' Choice of an Accounting Major in Australia. 17 (1), 37-54.Tan M.L., Laswad, F. (2006). Students' beliefs, attitudes and intentions to major in accounting.Accounting Education,15 (2), 167-187.Tepeli, Y., Kayıhan, B. (2015). Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe mesleğine bakış açılarının değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 138-156.TİSK. (2010). Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu xxıv. genel kurul çalışma raporu. Ankara.TİSK. (2015). 2015 yılı raporu. Erişim:01.03.2017, http://tisk.org.tr/yayinlar/Tugay, O., Ömürbek, V. (2014). Uygulamada kullanılma düzeyi ve yeterliliği üzerine bir araştırma yönelik düşünceleri: Uşak Üniversitesi’nde bir araştırma, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: Ekim 2014 Cilt-Sayı: 7 (3), 53-74.TÜSİAD. (2010). Türkiye’deki meslek eğitim ve öğretim strateji belgesi. İstanbul. YÖK. (2017). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Erişim Tarihi: 10.01.2017.Yürekli, E., Gönen, S. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının nitelikli meslek mensubu yetiştirilmesine yönelik önlisans programından beklentileri. KAÜ İİBF Dergisi, 6(10), 301-316.
Ayşegül CİĞER,Bülent KINAY,Nilgün KOÇ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.